جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ/

جوجه کشی شترمرغ/توانایی شترمرغ ماده در تولید تخم با کیفیت، نقش مهمی در تولید جوجـه بـا کیفیـت و

ماندگاری بالا دارد . در مقایسه با سایر ماکیان، اطلاعات در مورد تخمهـا ی شـترمرغ سـانان

نسبتاً اندک بوده و از اطلاعـات موجـود درخـصوص سـایر طیـور بـه عنـوان الگـویی بـرای

توصیف تخمهای شترمرغ استفاده میگردد.

پرنده ماده از طریق تخمدان سمت چپ بدن که در مجـاورت کلیـه قـرار دارد قـادر بـه

تخمگذاری در طول حیات می باشد. تخمدان سمت راست فعالیتی ندارد و تنها در صـورت

آسیب دیـدگی تخمـدان سـمت چـپ فعال میگردد.

جوجه کشی شترمرغ
https://tarhnevis.ir/downloads/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%ba-750-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c/جوجه کشی شترمرغ

پرنده ماده هنگام خروج از تخم، کلیه سـلول هـای تخـم (تخمـک ) را دارا مـی باشـد . بـه

هنگام بلوغ و ترشحات هورمون های جنـسی، رشـد بعـضی از تخمـک هـا آغـاز مـی گـردد .

پروتئینها و لیپید ها در داخل کبد تولید میشوند و از طریـق خـون بـرای ا سـتفاده در بافـت

تخمدانی انتقال مییابند و باعث افزایش اندازه تخمک میگردد که در این حالت به شـکل

زرده قابل تشخیص است . قطر زرده تخم شترمرغ حدود ۹-۸ سانتی متـر اسـت . در تخمـدان

یک پرنده ماده که از لحاظ جنسی بالغ شده است، تخمکهایی با انـدازه هـای گونـاگون و

در مراحل مختلف رشد وجود دارند و تعداد آن ها تا ۱۵ عدد میرسد.

تخمک بالغ از بافت تخمدان به داخل دهانه اویداکت (شیپور فـالوپ) کـه تخمدان را

احاطه کرده است،آزاد میشود. در این مکان اسـت کـه اگـر اسـپرمی وجـود داشـته باشـد،

عملیات باروری (نطفه داری) اتفاق میافتد. در هر صورت، زرده ی بارور شـده یـا نـشده، بـه

داخل و در طول اویداکت که در شـترمرغ مـی توانـد تـا ۱ متـر درازا داشـته باشـد، حرکـت

میکند.

در مگنوم

پروتئین های آلبومین (سـفیده تخـم ) اطـراف زرده را احاطـه مـی کنـد . سـپس

زرده کـه بـا آلبـومین پوشـیده شـده اسـت وارد ایـستموس مـیشـود. زمـانی کـه تخـم در

ایستموس است، دو غشاء (داخلی و خارجی ) در اطراف لایه آلبومین رسوب میکنند. غشاء

داخلی در برگیرنده آلبومین و زرده بوده و غشاء خارجی بـه غـشاء داخلـی و پوسـته اصـلی

چسبیده است و فاصله بین این دو غشاءکه بلافاصله پس از تخـم گـذاری ایجـاد مـی گـردد،

منجر به تشکیل کیسه هوایی در یک راس تخم میشود.

پوسته اصلی بر روی غشاء خارجی توسـط کریـستاله شـدن کلـسیت (نـوعی از کربنـات

کلسیم) شکل می گیرد. بعد از کامل شدن پوسته تخم از طریـق کلـوآک خـارج مـی شـود .

تخمهای شترمرغ تقریباً هـر ۴۸ سـاعت تـشکیل مـی شـوند و بنـابراین مـی توانـد در شـرایط

ایده آل یک روز در میان در فصل تولید تخمگذاری نماید . یـک شـترمرغ مـاده در شـرایط

پرورش صنعتی باید حداقل ۴۰ تخم در یک فصل تولید مثلی تولید نماید . بـدیهی اسـت در

صورت بالا بودن قابلیت ژنتیکی پرنده و نیـز مـدیریت مطلـوب، تخمگـذاری مـی توانـد تـا

حدود ۱۲۰ عدد در طول فصل تولید افزایش یابد.

جوجه کشی شترمرغ

وزن تخم شترمرغ بطور میانگین ۱۴۵۰ گرم است یعنی حـدود ۲۴ برابـر وزن تخـم مـرغ

که حدود ۶۰ گرم است . اختلاف فاحشی بـین وزن تخـم هـا ی تولیـد شـده شـترمرغ وجـود

دارد، سبک ترین آن ها کم تر از یک کیلـوگرم و سـنگین تـرین شـان بـیش از ۲ کیلـوگرم

است که این مساله مشکلاتی را در مدیریت جوجهکشی ایجاد مینماید.

میانگین طول تخم شترمرغ حداکثر ۳/۱۵ سانتی متر(متغیر بین ۱۷-۱۴ (،میـانگین عـرض

آن ۳/۱۲ سانتی متر(متغیر بین ۱۳-۱۱ سانتی متر) و شـاخص شـکل (طـول تقـسیم بـر عـرض )

۲۵/۱) متغیر ۲۵/۱ -۱۸/۱ )،(مساحت سطح پوسته تخم های تقریبـاً ۶۰۰-۵۸۰ سـانتی مترمربـع

است. تخمی با میانگین وزن ۱۵۱۷ گرم دارای حجم کل ۱۳۰۸ سانتی متـر مکعـب اسـت و

حجــم داخلــی آن حــدود ۱۰۰۰ ســانتیمتــر مکعــب و غلظــت کــل تخــم ۱۶/۱ گــرم در

سانتیمترمکعب می باشد. تخم های شترمرغ سانان کم تر از تخم مرغ، تیزی دارنـد و معمـولاً

تـشخیص رأس تخـم کـه دارای فـضای خـالی اسـت بـدون اسـتفاده از نـوربینی

غیرقابـل تشخیص است . محتویات تخم شترمرغ حـدوداً ۸۵-۸۰ درصـد وزن تخـم (بـا غلظـت ۰۴/۱

گرم در هرسانتی متر مکعب ) و پوسته مابقی وزن تخم یعنی ۲۰-۱۵ درصد را شامل میشود.

زرده فقط ۲۷ درصد تمام حجم تخم را تشکیل می دهد(۳۴ درصد محتوای تخـم ) کـه وزن

آن تقریباً ۴۰۰ گرم (و دارای ۵۵ درصد آب است) . آلبومین بقیه محتـوای تخـم

را تشکیل می دهد(۵۳ درصد جرم اولیـه تخـم ) کـه وزن آن ۸۰۰ گـرم و دارای ۸۹ درصـد

آب است.

وزن محتویات تخم شترمرغ به همراه ترکیب نسبی زرده، آلبومین و پوسته.

جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شترمرغ

نقش زرده تأمین مواد مغذی ضروری برای رشد جنینی است. زرده، درست زیـر نطفـه،

غلظت تقریباً کمتری دارد . به این دلیل که چون زرده آزادانه در داخل آلبومین می چرخـد،

هرگاه که تخم را بچرخانید نطفه همواره در بالای تخم قرار میگیرد.

لیپید زرده بعنـوان مـاده انـرژی زا جهـت رشـد و متابولیـسم سـلولی اسـتفاده مـی شـود و

همچنین بخش مهم دیوار سلولی و دیگـر سـاختارها اسـت . زرده همچنـین ویتـامین و مـواد

معــدنی لازم بــرای رشــد طبیعــی را دربــردارد . در روزهــای پایــانی جوجــه کــشی، زرده

باقیمانده(کیسه زرده ) بـه داخـل محوطـه شـکمی از طریـق نـاف وارد شـده و بعنـوان منبـع

غذایی در جوجه تازه متولد شده، مورد استفاده قرار میگیرد.

جوجه کشی شترمرغ

سفیده دارای ساختاری مرکب با لایه هایی مختلـف از پـروتئین هـای متفـاوت اسـت کـه

زرده را طی شـکل گیـری تخـم در لولـه تخمـدان احاطـه مـی کنـد . زرده توسـط دو فیبـر از

 پروتئینهای آلبومین احاطه و در وسط تخم معلق شده که شالاز نامیده میشود.

 در مجاورت زرده لایهای نازک از آلبومین رقیق (آلبومین رقیق داخلـی )قـرار دارد کـه

دور تا دور زرده را می پوشاند . پـس از ایـن لایـه، لایـه ای نـسبتاً ضـخیم از آلبـومین غلـیظ

وجود دارد و پس از آلبومین غلیظ لایه نازک از آلبـومین رقیـق (آلبـومین رقیـق خـارجی )

قرار گرفته است که در مجاورت غشاء پوسته د اخلی میباشد. تفاوت بین لایه هـای آلبـومین

به سادگی با شکستن تخم مرغ تازه دیده میشود. ژل ضخیمی با آلبومین مایع اطـراف زرده

را می پوشاند. در تخمهـا یی کـه مـدت زیـادی نگهـداری مـی شـوند آلبـومین غلـیظ هنگـام

شکستن تخم از هم میپاشد. آلبومین با دو غشاء و پوسته ای سخت و آهکی احاطه میشود.

مقایسه مواد مغذی در تخم شترمرغ، امو و مرغ (ترکیب زرده و آلبومین بدون در نظر گرفتن پوسته ها).

جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شترمرغ

آلبومین یا سفیده نقش های متعددی دارد. اولاً به عنوان ضـربه گیـر فیزیکـی بـرای زرده

عمل کرده و مانعی در برابـر تغییـرات سـریع حـرارت اسـت . پـروتئین آن ۹۹ درصـد مـاده

خشک است و خاصیت ضد میکروبی مفیدی دارد. آلبومین مخزن مهمـی از آب، خـصوصاً

یونها (سدیم، کلر و پتاسیم ) هم هست که در رشد اولیـه مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد و

همینطور شامل پروتئینهایی است که در مرحله دوم رشد استفاده میشوند.

-پوسته تخم

ساختار

پوسته محافظ محتویات تخم در برابر آسیب هـای فیزیکـی بـوده و بـه عنـوان مـانعی در

برابر نفوذ میکـروب بـه داخـل تخـم عمـل کـرده و همچنـین میـزان انتقـال آب، اکـسیژن و

دیاکسیدکربن را به داخل و خارج از تخم کنترل میکند. پوسته همچنین منبعی از یونهای

کلسیم و منیزیم است که بـرای شـکل گیـری اسـتخوان هـای جنـین طـی رشـد بـسیار مهـم اسـت .

مقاومت تخم شترمرغ در مقابل شکسته شدن ۵۵ کیلوگرم فـشار بـر سـانتی مترمربـع سـطح پوسـته

است، در حالی که از داخل به راحتی شکسته میشود تا جوجه از آن خارج شود.

پوسته تخم شترمرغ تمام عناصری که در ساختار تشکیل دهنده پوسته تخم مرغهـا یافـت

میشود را دارا اسـت . در شـترمرغ، پوسـته معمـولاً ۲ میلـی متـر ضـخامت دارد هرچنـد ایـن

ضخامت در میان تخمها متفاوت است و هرچه اندازه تخـم بیـشتر شـود پوسـته ضـخیم تـر و

سنگینتر میشود.

جوجه کشی شترمرغ

ناهنجــاریهــای پوســتی شــناخته شــده در تخــمهــای شــترمرغ عبارتنــد از : شــیارها و

برآمدگیهای روی پوسته که اغلب مشخصه پرنده هستند . پوسته «گل کلمی » کـه بـه دلیـل

لایه آهکی ضخیم، ظاهری سنگریزه مانند دارد . پوسته ناهموار که عمومـاً از حالـت طبیعـی

نازکتر است و شیارهایی روی لایه آهکی و برآمدگی کـروی شـکلی از کربنـات کلـسیم

دارد. ناهنجاریهای دیگر پوسته های « پوسته پرتقالی » است که ناز ک هستند و نفوذپـذیری

بالایی دارند . این مشکلات میتواند در اثر تخم گذاری پیش از موقع باشد. برخی از شـیارها

و برآمدگی های روی پوسته نشان دهنـده نقـصان عمـل رسـوب گـذاری پوسـته آهکـی در

هنگام شکل گیری تخم در رحم است . پوسته های سفید و گچی نمـی تواننـد بـه طـور کامـل

شکل بگیرند یا در پوسته های نافرم یک لایه اضـافی دیگـر از کریـستال هـای آهکـی روی

سطح خارجی تشکیل میشود که احتمالاً در اثر بازگشت تخم کامل شده در اویـداکت بـه

ناحیـه دارای غـده پوسـته سـاز، ایجـاد مـیشـود. تحقیقـات بیـشتری لازم اسـت تـا دلایـل

شکلگیری متفاوت پوسـته و چگـونگی تـأثیر بـر کیفیـت و قابلیـت جوجـه شـدن تخـم هـا

شناخته شود.

نفوذپذیری پوسته تخم

لایه به ظاهر نفوذناپذیر آهکی در واقع دارای منافذ متعددی است که گازهای تنفـسی و

بخار آب را عبور می دهد. ساختار این منافذ، بسته به گونه های مختلف پرنـدگان و متناسـب

با اندازه تخم با هم تفاوت دارند.

تراکم و تعداد منافذ تخم شترمرغ بین ۱۲ تا ۲۰ منفذ در هر سانتی متر مربع پوسـته متغیـر

است و تراکم منافذ در دو رأس تخم خصوصاً در بالای کیسه هوایی بیشتر است . تعداد کل

منافــذ روی پوســته تخــم حــدود ۱۲۰۰۰ -۷۲۰۰ اســت. قطــر کانــال منفــذ حــدود ۳۰-۲۵

میکرومتر است.

عملیات قبل از جوجه کشی در شترمرغ

قابلیت جوجه درآوری بهینه و کیفیت خوب جوجه تولیدی، هنگامی حاصل مـی گـردد

که تخم شترمرغ از زمان تولید تـا قـرار گـرفتن در ماشـین جوجـه کـش ی در شـرایط بهینـه و

مطلوب نگهداری شود . تخم نطفهدار از چندین سلول زنده تشکیل شـده اسـت کـه پـس از

تخمگذاری توانایی بالقوه جوجه درآوری آن در بهترین شرایط نگهداری، تنها حفـظ شـده

و بهتر نمیگردد و در صورت عدم نگهداری مطلوب، این توانایی به شدت کاهش مییابد.

در بسیاری از مواقع نحوه کـارکردن بـا تخـم شـترمرغ ، بخـشی فرامـوش شـده در مـدیریت

 گله های مادر میباشد. این بخش از نگهداری در مزرعـه آغـاز شـده ، تـا هنگـام قـراردادن

تخمها در ماشین جوجهکشی را شامل میشود.

جوجه کشی شترمرغ

ثابت شده است که وجـود بیمـاری در گلـه مولـد ، اثـر منفـی بـر تکامـل جنـین در دسـتگاه

جوجه کشی داشته و کاهش هچ و کیفیت جوجه را بدنبال دارد . همچنین انگلهای داخلـی و

خارجی کاهش تولید را بهمراه داشته که میبایست عملیات سلامت گله در فـصل اسـتراحت

انجام پذیرفته باشد . تغدیه شترمرغ های مولد در فصل اسـتراحت و تولیـد از عوامـل مـوثر و

انکار ناپذیر در افزایش جوجه درآوری و موفقیت در عملیات جوجهکشی بشمار میرود.

جمعآوری، ضدعفونی دقیق تخمها، نگهداری صحیح و کارکردن با تخم شـترمرغ بایـستی

براساس یک برنامه دقیق روزانه انجام پذیرد.

آماده سازی سالن و تجهیزات جوجه کشی

قبل از شروع تخمگذاری لازم است ساختمان و تجهیزات جوجـه کـش ی کـاملاً شـسته و

ضدعفونی شوند . ابتدا سـالن و تجهیـزات و ماشـین هـای جوجـه کـشی بایـد بـا آب ولـرم و

موادپاک کننده مخصوص ماشینهای جوجه کشی کـاملاً شـسته و جـرم هـا و چربـی هـا آن

برداشته شود . در این صورت مواد ضدعفونی کننده بهتر عمل نموده و میتوانید از عملیـات

خود مطمئن شوید.

جدول خصوصیات مواد شیمیایی اصلی که در محلول های ضدعفونی مورد نیازعملیات جوجه کشی استفاده میشود.

جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ

ماشینهای جوجه کـشی کنتـرل و عملیـات گـریس کـاری، تعـویض قطعـات فرسـوده و ….

صورت پذیرد . از دیگر اقدامات مهم کالیبراسـیون دمـا و رطوبـت دسـتگاه جوجـه کـش ی و

هچر است که میتواند توسط دماسنج های دیجیتال و یـا دماسـنج و رطوبـت سـنج معمـولی

صـورت پـذیرد. دسـتگاههـا حـداقل بایـد بـه مـدت ۲۴ سـاعت در دمـای ۲۰ تـا ۲۴ درجـه

سانتیگراد کار کنند و سپس عملیات کالیبراسیون را انجـام دهیـد . توجـه داشـته یاشـید کـه

کالیبراسیون زمانی صورت گیرد که دستگاه خالی از تخم باشد، زیرا در صـورت پـر بـودن

 دستگاه، حرارت سرد و یا گرم ناشی از تخمها، دقت عملیات را کاهش میدهـد . در مـورد

نصب دماسنج دقیق (الکلی و یا جیوه ای ) برای هر دستگاه سرمایه گـذاری نمائیـد تـا بتوانیـد

همیشه حرارت دستگاه را کنترل کنید . پـس از اتمـام عملیـات فـوق تمـام سـالن و

دسـتگاه هـا را دوددهـی نمائیـد. نـازل هـای رطوبـت دسـتگاه جوجـهکـشی را

مـیتـوان در سـرکه غوطـه ور نمـود تـا رسـوبات آن برداشته شود.

دستگاه جهت تنظیم دما و رطوبت

کالیبراسیون دستگاه جوجه کشی

از آنجائی که به هر دلیلی ممکـن اسـت دسـتگاه هـای جوجـه کـشی و هچـر، در صـفحه

نمایش خود، حرارت و رطوبت واقعی را نشان ندهند ، لذا ضروی اسـت کـه قبـل از شـروع

عملیات جوجهکشی و نیز در طول دوران جوجه کـشی، صـحت حـرارت و رطـوبتی را کـه

دستگاه نمایش میدهد، کنترل کنید. این عمل توسط دماسنج و رطوبت سنج انجام میشود.

معمولاً دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال گران هستند و یا ممکـن اسـت بـه آن دسترسـی

نداشته باشـید . در ایـن صـورت بـا یـک دماسـنج معمـولی جیـوه ای و یـا الکلـی مـی توانیـد

جوجه کشی شترمرغ

کالیبراسیون را انجام دهید . دماسنج شما باید دقیق و با کیفیت باشد . یک دماسـنج معمـولی ،

حرارت خشک را نشان میدهد که با آن میتوانید دمای دستگاه را کالیبره و تنظـیم نمائیـد .

برای ساختن یک دماسنج مرطوب که برای تعیین رطوبت نسبی بکار میرود کافیست یـک

فتیله را با آب مقطر خیس کنید و آن را به آرامی روی مخزن جیوهای دماسـنج قـرار دهیـد .

مخزن جیوه سرد شده و دماسنج دمای کمتری را نشان میدهد. این دما که حرارت مرطوب

نامیده میشود را یادداشت نموده و با اسـتفاده از جـدول زیر مـی توانیـد بـه رطوبـت نـسبی

دستگاه دست یابید . سپس با افزایش و یا کـاهش درجـه رطوبـت دسـتگاه جوجـه کـشی بـه

رطوبت نسبی مورد نظر برسید . توجه داشته باشید که دماسـنج در ناحیـه ای از دسـتگاه قـرار

گیرد که هوا در اطراف مخزن جیوه ای دماسنج جریان داشته باشـد و باعـث تبخیـر رطوبـت

فتیله گردد . در غیر اینصورت ممکن است رطوبت بالاتری را نشان دهد که موجب خطـا در

عملیات کالیبراسیون میگردد.

نسبت رطوبت در حرارت های مختلف خشک و مرطوب

جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شترمرغ

توجه: محل تقاطع حرارت خشک و حرارت مرطوب درصد رطوبت نسبی است.

مثال: اگر درجه حرارت خشک ۱/۳۶ و درجه حرارت مرطوب ۱/۲۱ درجه سانتی گراد باشـد، رطوبـت

دستگاه ۲۴ درصد است.

 = [(N -32)×۵ ] ÷ ۹ فارنهایت به سانتیگراد

= [(N×۹)÷۵ ] + ۳۲ سانتیگراد به فارنهای

: N درجه حرارت مورد نظر

نمونه های دماسنج خشک و مرطوب

جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شترمرغ

پوشش پارچه ای(فتیله) میتواند بطور دائم در یک مخـزن آب قـرار گیـرد کـه در ایـن

صورت با جا سازی آن در دستگاه جوجهکشی، همیشه میتوانید رطوبت دسـتگاه را کنتـرل

نمائید. آب درون مخزن باید مقطر باشد . در صورت عدم دسترسی به آب مقطـر، در مواقـع

اضطراری میتوان از آب جوشیده شده استفاده نمود.

قبـل از اسـتفاده از فتیلـه جدیـد بهتـر اسـت آن را در آب حـاوی صـابون جوشـاند و کـاملاً

آبکشی نمود تا چربی های احتمالی بـر روی آن برداشـته شـود و جـذب آب بهتـر صـورت

گیرد. فتیله باید هرچند یکبار به طور منظم شسته و یا تعویض گردد . آب مخزن نیـز هرچنـد

وقت یکبار باید کاملاً خالی و تمیز شود و با آب مقطرجدید پر شوند.

اثر فشار هوا در جوجه کشی

درصد جوجه درآوری با افزایش ارتفاع از سطح دریا کمتر میشود. با افـزایش ارتفـاع ،

فشار هوا کاهش یافته و میـزان اکـسیژن موجـود در هـوا نیـز کـاهش میابـد . بنـابراین میـزان

اکسیژن ورودی به ماشین جوجهکشی نیز کاهش مییابد. فشار اکسیژن را میتوان با تزریـق

اکسیژن به داخل سـترها و هچرهـا تـامین کـرد، امـا ایـن کـار دارای هزینـه بـالایی اسـت و

اقتصادی نمیباشد.

درجـه حـرارت مرطـوب کـه در بـالا شـرح داده شـد مـی توانـد براسـاس فـشار هـوا در

ارتفاعات مختلف بصورت دقیق تنظیم شـود . در جـدول مربوطه ا رتفـاع از سـطح دریـا مراکـز

استان ها داده شده است . بر اساس آن می توانـد بـا اسـتفاده از جـدول مربوطه بـصورت

دقیق تر رطوبت دستگاه خود را تنظیم نمائید . پس از اطـلاع از ارتفـاع منطقـه خـود از سـطح

جوجه کشی شترمرغ

دریا با استفاده از جدول ارتفاع، فشار هوای منطقه خود را یادداشت و بـا اسـتفا ده از جـدول

مربوط ، رطوبت مورد نظر خود را از ستون چپ جدول انتخاب نمـوده و محـل تلاقـی

ستون فشار و رطوبت، عددی است که اختلاف دمای خشک و مرطوب را معین میکند.

مثال: اگر شما در شهر رشت جوجه کشی دارید ، با استفاده از جدول مربوط در ارتفاع ۳۰ متـر

از سطح دریا ، فشا ر هوا برابر ۱۰۱۶ می باشد. حال بـا مراجعـه بـه جـدول مربوط ،اگـر

بخواهید رطوبـت دسـتگاه شـما ۲۰ درصـد باشـد، محـل تلاقـی فـشار ۱۰۱۸ و رطوبـت ۲۰

جوجه کشی شترمرغ

درصد، عدد ۵/۱۶ را نشان می دهد که اختلاف بین حرارت خشک و تر می باشد. حال اگـر

دمای دستگاه را ۳/۳۶ درجه سانتیگراد انتخاب می کنید، درجه حـرارت مرطـوب شـما بایـد

۵/۱۶ درجه کمتر از آن، یعنی ۸/۱۹ درجه سانتیگراد باشد . بنابراین برای دستیابی به رطوبت

۲۰ درصد در شهر رشت، هر دمایی را که انتخاب می کنید، اختلاف درجه حرارت خـشک

و تر باید ۵/۱۶ درجه سـانتی گـراد باشـد . بـدیهی اسـت چنانچـه رطوبـت کمتـر یـا بیـشتری

بخواهید باید مجددا از طریق جدول مربوط ،عدد مورد نظر را که اختلاف دمای خشک و تـر

است، بیابید.

با استفاده از این جدول همچنین می توانید بدانید که رطوبت دسـتگاه شـما چنـد درصـد

است. دماسنج خشک و تر را در دستگاه قرار داده و دمای خشک و تر و نیز اختلاف آن هـا

را یادداشت نمائید . سپس در ستون فشار هوای منطقه خود در جدول مربوطه ،عدد اختلاف دو

دماسنج را بیابید . عدد مقابل این عدد در ستون رطوبت نسبی، بیانگر درصد رطوبت دستگاه

جوجه کشی شترمرغ

میباشد. با چند بار دقت و امتحان به اینکار مسلط می شوید. مثلا اگر حرارت خـشک ۳۶ و

حرارت تر ۲۳ درجه سانتیگراد باشد اختلاف این دو عـدد برابـر ۱۳/۱ مـی باشـد و چنانچـه

جوجه کشی در شهر رشت باشد ، در ستون فشار ۱۰۱۸ اتمـسفر (بـه طـور نـسبی ۱۰۲۰ را در

جدول ملاک قرار می دهیم)، عدد ۱۳ را مییابیم. عدد مقابـل ایـن عـدد در سـتون رطویـت

نسبی بیانگر درصد رطوبت دستگاه بوده کـه برابـر ۳۳ درصـد اسـت . راه دیگـر، اسـتفاده از

جدول مربوط بدون در نظر گرفتن فشار هوا میباشد.

جدول رابطه ارتفاع از سطح دریا در شهرهای مختلف با فشار هوا

جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شترمرغ

جدول میزان رطوبت نسبی در فشار اتمسفر متفاوت

جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شترمرغ

انتخاب دستگاه جوجه کشی

انتخاب دستگاه جوجه کشی مناسب رمز موفقیت مزارع پرورش شترمرغ مولد میباشـد .

اگر همه جوانب کار رعایت شود ولی دستگاه جوجـه کـشی شـما عملکـرد مناسـبی نداشـته

باشد کلیه زحمات و سرمایهگذاری شما بهدر خواهد رفت . بنـابراین دسـتگاه جوجـه کـش ی

تعیین کنند ه سرنوشت مزرعه مولد بوده و هرگز نباید در مورد خرید دستگاه مناسب غفلـت

نمائید. دستگاه جوجهکشی اگر درست انتخاب شود سریعا سـرمایه گـذاری صـورت گرفتـه

برای خرید آن را جبران خواهد نمود.

تعیین ظرفیت دستگاه جوجهکشی

برای تعیین ظرفیت دستگاه جوجه کشی مزرعه، کـا فی اسـت تعـداد شـترمرغ مـاده را در

عدد۱۵ ضرب نمائید . مثلا اگر شما در مزرعه ۱۰۰ عدد پرنده ماده دارید دستگاه هـای شـما

باید ظرفیت ۱۵۰۰ عدد تخم را داشته باشند. ظرفیت هچر شما یک ششم ظرفیت سـتر اسـت .

 یعنی درصورتیکه که ظرفیت ستر ۱۵۰۰ عدد باشد ظرفیت هچر حداقل باید ۲۵۰ عدد باشد.

نحوه جمع آوری تخم

معمولاً تخمگذاری بعداز ظهرها اتفاق می افتد. تخمهـا بلافاصـله پـس از خـشک شـدن

مایع اطراف تخم بایستی توسط کارگر جمـع آوری شـده و در جعبـه ای کـه بـه ایـن منظـور

اختصاص یافته نگهداری گردد . جعبه نگهداری تخم میتواند پلاستیک یا کارتن باشـد . در

داخل جعبه جهت محافظت از تخم در مقابل ضربه میتوان از فـوم، یونولیـت و یـا ابـر کـه

سوراخی برای جاسازی تخم بر روی ان تعبیه شده است، استفاده کرد. بر روی تخم شـماره

پن، شماره پرنده مادر، و تـاریخ تخمگـذاری بوسـیله مـداد یادداشـت مـی شـود . اسـتفاده از

ماژیک باعث میگردد پوسته تخمهای بی نطفـه ارزش اقتـصادی خـود را از دسـت بده نـ د.

جوجه کشی شترمرغ

چنانچه تخم کثیف است باید با پارچه ، اسـکاچ یـا بـرس نـرم تمیـز و آلـودگی بـه صـورت

خشک برداشته شود . از سمباده به لحاظ ایجاد خراش بر روی پوسته اسـتفاده نـشود . پـس از

اتمام تخمگذاری پرندگان ، در همان روز تخ مها را به جوجهکشی منتقل نمـوده و ایـن کـار

را به روز بعد موکول ننمائید . به هنگام انتقال تخمها توجه داشته باشید از تکـان هـای شـدید

جلــوگیری بعمــل آیــد . هرگــز تخــمهــای جمــع آوری شــده بهنگــام شــب در خــارج از

جوجهکشی باقی نماند، زیرا به دلیل کاهش دمـا و اخـتلاف دمـای تخـم بـا درجـه حـرارت

محیط، موجب نفوذ عوامل بیماری به داخل تخم میگردد.

روشهای ضدعفونی تخم

ضدعفونی سریع تخمها پس از انتقال به جوجه کشی از عوامل مـوثر در افـزایش جوجـه

درآوری است . روشهای ضـدعفونی تخـم عبارتنـد از شستـشوی تخـم، دوددهـی، اسـپری

کردن ماده ضد عفونی کننده بر سطح پوسته تخم، استفاده از اشعه ماوراء بنفش و گاز ازن.

شستشوی تخم

شستن تخم شترمرغ در صـورت ضـرورت اگـر بـه درسـتی انجـام شـود، ایجـاد مـشکل

اساسی نمیکند و موجب کاهش آلودگی ها، میکروب ها و قـارچ هـا از سـطح پوسـته تخـم

میگردد. مشکلات شستشوی تخم معمـولاً در ارتبـاط بـا چگـونگی انجـام عملیـات اسـت .

تخم ها باید پس از جمع آوری از لانه در صورت ضرورت شستشو شوند، دمـای حـدود ۳۵

درجـه سـانتی گـراد بـرای عملیـات شستـشو مناسـب مـی باشـد . بـالاتر بـودن حـرارت مـاده

ضدعفونی کننده نسبت به دمای تخم باعث میشود هوای داخل منافذ منبـسط شـود کـه در

این صورت حباب هایی روی سطح پوسته شکل میگیرد و در نتیجه از ورود آب بـه داخـل

منافذ جلوگیری میکند. اگر حرارت آب کمتـر از C˚۴۰ و سـردتر از حـرارت تخـم باشـد

امکان دارد بر اثر فشار منفی ایجاد شده آب بـه داخـل تخـم نفـوذ کنـد . تخـم هـا ی سـرد را

شستشو ندهید زیرا باعث ایجاد شوک به جنین میگردد.

جوجه کشی شترمرغ

ابتدا دست هایتان را با صابون شـسته و ضـد عفـونی نمائیـد . محلـول ی اسـتاندارد از مـواد

شیمیایی ضدعفونی کننده تهیه کنید و تا C˚۴۰ آن را گرم و برای شستن کامـل تخـم از آن

استفاده کنید . تخم را درون مایع قرار داده و یا با یک دست تخـم را نگهـداری نمـوده و بـا

دست دیگر مایع ضد عفونی را به روی تخـم ریختـه و کـاملاً شستـشو نمائیـد . بـا اسـتفاد ه از

مسواک نرم میتوانید آلودگیهای احتمـالی (خـاک و فـضولات ) را از منافـذ پوسـته تخـم

خارج نمائید . سپس تخم را با دستمال کاغذی خـشک نمـوده و در محـل ضـدعفونی شـده

تمیز قرار دهید . محلول باید پس از شستن حداکثر ۱۰ تخم عـوض شـوند و در صـورتی کـه

جوجه کشی شترمرغ

تخمها خیلی کثیف باشند ایـن کـار زودتـر صـورت گیـرد . هـر چـه خـاک و آلـودگی در

محلول بیشتر باشد، محلول ضدعفونی زودتر غیرفعال میشود.

از ماده ضدعفونی ویرکن اس یا محلول های مشابه میتوانید برای شستشو و ضـدعفونی

استفاده نمائید . حدالامکان سعی نمائید تخمها را شستـشو ندهیـد . اگـر عملیـات شستـشو بـه

غلط انجام پذیرد نتیجه رضایت بخش نخواهد بود.

دوددهی با فرمالین و پرمنگنات پتاسیم

برای دودهی مکان های مختلف، غلظت های متفاوتی از گاز فرمالین لازم اسـت . غلظـت

معمولی با ترکیب ۴۰ سی سی فرمالین با ۲۰ گرم پرمنگنات پتاسیم برای هر ۲/۸۳مترمکعب

فضا استفاده میشود که به این غلظت ۱X گفته میشود. که با توجه به مـوارد مختلـف ایـن

ضریب در هر ۲/۸۳ مترمکعب فضا به شرح زیر افزایش می یابد.

جدول غلظت های توصیه شده دودهی با فرمالین و پرمنگنات پتاسیم

جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شترمرغ

استفاده از یک ظرف لعابی یا سفالی نتیجـه کـار را خیلـی بهتـر مـی کنـد، چـون هنگـام

ترکیب این دو ماده جوشش ایجاد میشود و کف کردن و پراکنده شدن مـواد رخ خواهـد

داد و لذا نباید از ظروفی که ترک دارنـد، اسـتفاده شـود . ارتفـاع ظـرف حـاوی پرمنگنـات

پتاسیم را بـا توجـه بـه حجـم آن بـه گونـه ای در نظـر بگیریـد کـه پـس از ریخـتن فرمـالین

محتویات در حال واکنش از ظرف خارج نگردد . در عمل باید ظـرف حـاوی پرمنگنـات را

جوجه کشی شترمرغ

در محل مورد نظر برای بخار دادن قرار داده و سپس فرمالین را اضافه کنید.

توجه!!! هرگز پرمنگنات را به فرمالین اضافه نکنید.

تخمها را بعد از تخمگذاری دود بدهیـد . غلظـت ۳X بـرای ۲۰ دقیقـه در حـدود ۹۰ تـا ۹۵

درصد از ارگانیسم های روی پوسته تخم را میکشد.

جدول غلظت های توصیه شده دودهی با فرمالین و پرمنگنات پتاسیم

جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شترمرغ

چون جمعیت ارگانیسم هـای روی پوسـته تخـم در تابـستان بیـشتر از زمـستان اسـت، در

فصول مختلف غلظت گاز مـورد اسـتفاده بایـد متفـاوت باشـد . در تابـستان درصـد بیـشتری

ارگانیسم باید کشته شوند و همچنین نوع ارگانیسم ها در این دو فصل با هم متفاوت است.

دمای اتاق دود نیز باید در حدود ۲۴ درجه سانتیگراد باشد. تخمهای سرد نیز نباید دود

جوجه کشی شترمرغ

داده شوند . چنانچه تخمها سردتر از دمای اتاق دود باشند ، فرمالدئید زیادی برروی تخـم هـا

متراکم شده و ممکن است تلفات جنینی در بر داشته باشد . بنابراین بهتـرین زمـان دود دهـی

تخمها پس از تحویل تخمها به جوجهکشی است و اجـازه ندهیـد کـه تخـم هـا کـاملاً سـرد

شوند. پس از اتمام دوددهی فن اتاق دود را روشن نموده تا دود کاملاً خارج گـردد . توجـه

داشته باشید گاز حاصل از واکنش شیمیایی برای انـسان بـسیار خطرنـاک اسـت . بنـابراین از

استشمام آن جدا جلوگیری نمائید . پس از ضدعفونی تخمها آنها را بحال خـود رهـا نمائیـد

تا دمای آنان بتدریج کا هش یافته و سپس فردای آنروز تخمها را بـه اتـاق نگهـداری تخـم

منتقل نمائید. این عمل باعث میشود استرس کمتری به تخمها وارد گردد.

اشعه ماوراء بنفش

با فرض این که آلودگیهای سطحی از قبیل گرد و خاک و کثافات از تخمها بـا پارچـه

با برس نرم پاک شده اند، است فاده از اشعه ماوراءبنفش(uv) برای از بین بردن بـاکتری هـا بـا

تاباندن نور روی سطح پوسته تخم توسط لامپ موثر میباشد. توجه داشته باشید کـه تمـامی

سطح پوسته باید در معرض تابش اشعه قرار گیـرد در غیـر ایـن صـورت قـسمت هـا ی سـایه

ضدعفونی ن میگردد. این روش در طول جوجه کشی برای ضـدعفونی کـردن تخـم هـا یـا

هوای داخل دستگاه جوجه کشی مؤثر است . با توجه به مـضرات اشـعه uv بـرای انـسان، بـه

هنگام ضدعفونی با این روش، لازم است اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

دستورالعمل استفاده از«اشعه ماوراء بنفش» جهت ضد عفونی هوا

اشعه ماوراء بنفش جزء پرتوهــــای غیریونساز میباشد و بدلیل خاصیت قطع انتقال عفونت از

هــوا، در کنتـــرل فیزیکی میکروار گانیسمهــا مورد استفاده قرار میگیرد. اثرمیکروبکشی اشعه

ماوراء بنفش به مدت زمان در معرض بودن، دز اشعه و مسافت بستگی دارد.

برخــی آندوسپورهــای باکتریایی در برابرتابش اشعه ماوراء بنفش مقاوم هــستند و علت

آن موادی است که در پوشش اسپور آنهـــــــاوجود داشتهو سبب جذب اشعه میگردند.

بنابراین اشعه ماوراء بنفش یک عامل استریل کننده نبودهوفقط میتواند به عنوان یک

گندزدا (ضدعفونی کننده) مورد استفاده قرارگیرد.

چگونگی نصب لامپ های حاوی اشعه ماوراء بنفش

لامپهـــا ی اشعه ماوراء بنفش معمولا به صورت ثابت یا سیار مورد استفاده قرار مـــی گیرند

این لامپها بصورت دیواری، سقفی، پورتابل، یک لامپی، دو لامپی وقابل نصب در کانال

هــواکش یا محفظهای که فن جهـــت گردش هـــوا داشته باشد، ساخته میشوند. اگر لامپ

بصورت سیار استفاده شود بایستی دقیقاً در وسط اتاق کار قرار گیردو در صــورت استفاده

ثابت باید در محلی نصب شود که کلیه وسایل موجود در اتاق کار را پوشش دهد.

توجه: با توجه به اینکه خصوصیات باکتری کشی هــــــــــر لامپ متفاوت است، لذا بایستی

دستورالعمل هـــر کارخانه با لامپ خریـــداری شـــده دریافت گردد که در آن طول عمر

لامپ، شدت جریان ومقدار انرژی منشعب از منبع در واحد سطح وواحد زمان ذکر شده

باشد.

محدودیت استفاده از اشعه ماوراء بنفش

محدودیت اصلی در استفاده از این اشعه، قدرت نفوذ ضعیف آن است وباوجود عبور

این پرتو از هــــــوای بدون غباروآب صاف قادر به نفوذ از شیشه معمولی، بسیـــــــاری از

پلاستیک هـــا، محلولهـــای کدرو لایه هـــای نازک چربی و شیرنمی باشد. علاوه براین

درصورت تابش مستقیم به چشم باعث صدمه در شبکیه شده واگرپوست مدت طولانی با

آن در تماس باشد احتمال دچار به سرطان، وجود خواهد داشت.

نکات قابل توجه در بکارگیری اشعهUV

۱ .فقط میکروارگانیسم که درسطح اجسام ودرتماس مستقیم با پرتو قرار گرفته اند به این

پرتو حساس هستند.

۲ .استفاده از UV متر جهت کنترل دز پرتودهی لامپ.

۳ .استفاده از زمـان سـنج ویا یادداشت زمان مصرف جهـت کنترل زمان و کارکرد لامپ با

توجه به محدود بودن عمر لامپها.

۴ .به طور دوره ای سطح لامپ با الکل تمیز شود.

۵ .درموقع استفاده لامپ، پنجره و شیشه هــا پوشیدهوتاریک شود، نورمرئی باعث کــاهش

اثرباکتری کشی میگردد.

جوجه کشی شترمرغ

۶ .درصورت تماس مستقیم افراد بایستی از لباسهای محافظ وعینک استفاده نمایند.

۷ .بهتراست کلید قطع ووصل اشعه در خارج از اتاق نصب شود.

۸ .با توجه به تعداد مراجعه کنندگان باید هـــر هفتـــه ۲ الی۳ بار از اشعه استفاده گردد(مدت

زمان لازم در هر نوبت استفاده از اشعه ۲۰ دقیقه میباشد).

۹ .قبل از روشن نمودن چراغ، ابتدا اتاق را به طور کامل شستشو دهیـــد وبعد هـــواکش را

خاموش نموده، درب کلیه کمدهــاوقفسه هــای شیشه ای موجود در اتاق را باز بگذارید و

پس از بستن درب اتاق، درزهای درب را با چسب پوشانیدهو سپس چراغ را روشن نمائید.

۱۰ .با توجه به اینکه چراغ اولتراویوله فقط قسمتی از اتاق را که به آن میتابد ضدعفونی

میکند لذا بایستی به فواصل زمانی، چراغ را در تمامی قسمتهای اتاق قرار دهید.

اسپری کردن

تخمها باید با پارچه خشک خـوب تمیـز شـوند و سـپس در محـل ثـابتی قـرار گیرنـد و

محلول با دمای ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد بر سطح تخمها اسپری گردد . جهت تهیـه محلـول

 ضد عفونی می توان از ۵۰ گرم ویرکون اس در ۱۰ لیتر آب استفاده کرد. اسپری باید کاملا

به صورت پودری باشد تا از خیس شدن بیش از حد پوسته جلوگیری گردد . سپس تخـم هـا

در دمای ثابت محیط باقی مانده تا محلول اسپری شده در سطح پوسته خشک شود.

گاز ازن

یکی از روش های ضد عفونی مواد و حذف آلودگی ها استفاده از اکـسیژن فعـال ( ازن )

میباشد. این گاز بی رنگ با خاصیت اکسید کنندگی فوق العاده به طرز حیرت آوری کلیـه

آلودگی ها از جمله باکتری ها، ویرویس ها، میکروب ها، کپک ها، انگلها ، کـرم هـا، گازهـا و

بوهای نامطبوع را نابود میکند.

اکسیژن فعال یک ضدعفونی کننده هوشمند است و کاربردهای بسیاری در ضد عفونی

هوا، آب ، محیط ( دیوارها، کف زمین ، سطوح ) لباسهای کـار ، اجـسام و لـوازم مختلـف و

حتی اشخاص را داراست . بر خلاف ضـدعفونی کننـده هـای معمـول از آنجاییکـه اتـم هـای

اکسیژن پس از پاکسازی و حذف آلودگی ها با یکدیگر مجـددا بهـم پیوسـته و بـه اکـسژن

تبدیل می شوند، هیچگونه مواد سمی و مضری بر جا نمیگذارند.

از مزایای استفاده از اکسیژن فعال از بین بردن سالمونلا بر روی پوسته تخم مرغ میباشد.

تشخیص کیسه هوایی

کیسه هوایی فضای موجود بین غشائ داخلی و غشای خـارجی تخـم اسـت کـه پـس از

تخمگذاری پرنده ایجاد میگـردد . ایـن کیـسه در ابتـدا بـسیار کوچـک بـوده و بـسختی در

عملیات کندلینگ قابل مشاهده است (کنـدلینگ عبارتـست از نـوربینی داخـل تخـم توسـط

یک منبع نوری جهت تشخیص مرحله رشد جنین ). ولـی بتـدریج کـه تخـم آب خـود را از

دست می دهد بزرگتر شده و به راحتی قابل مشاهده و از سـایر محتویـات تخـم قابـل تمـایز

است. قبل از نگهداری تخم در انبار، کیسه هوایی در یکی از دو انتهای تخم (معمولاً قسمتی

جوجه کشی شترمرغ

که دارای پرز بیشتری است ) شناسایی و علامت گذاری می شود و همیشه در اتاق نگهداری

و درون دستگاه جوجه کشی بـه سـمت بـالا قـرار مـی گیـرد . در انتهـای دوره جوجـه کـشی ،

بهنگام انتقال تخم ها به هچری، کیسه هوایی یک سوم حجـم تخـم را در بـر مـی گیـرد و در

محل اتصال ب ه پوسته داخلـی کـه جنـین را در بـر مـی گیـرد بـصورت یـک دایـره مـنظم در

عملیات کندلی نگ مشاهده میگردد که البته در ادامه جوجه کشی دستخوش تغییراتی مـی گـردد

کـه بـرای تـشخیص رونـد هــچ و بررسـی موقعیـت جوجــه دردرون تخم بسیار اهمیت دارد.

نگهداری تخم

جوجه کشی از زمان تخمگذاری پرنده آغاز می گردد. بنابراین باید اقـدامات لازم بمنظـور

حفظ جنین و توقف تکامل رشد به طور موقت بعمل آید . درجـه حـرارت ذخیـره سـازی از

اهمیت بالایی برخوردار است . رشد جنـین در درجـه حـرارت حـدود c˚۲۵ یـا بـالاتر از آ ن

اتفاق میافتد.

تحت شرایط مصنوعی، هدف از ذخیره سازی تخم ، نگهداری جنین کـه تکامـل انـدکی

نموده در بهترین شرایط ممکن برای از سرگیری رشد هنگام آغاز جوجه کشی اسـت . عمـل

ذخیـره سـازی نیـاز بـه شـرایط صـحیح د رجـه حـرارت و رطوبـت دارد . تخـمهـا بایـد روی

حلقه های پلاستیکی، میله ها، جعبه، طبقات فلزی یا حتی ماسه ، تمیـز نگهـداری شـوند تـا در

حد ممکن خشک بمانند.

جوجه کشی شترمرغ

پس از تخمگداری پرنده، آب از طریق منافذ تخم تبخیر میگردد. لذا تخم در رطوبـت

کمتر از ۵۰ درصد ذخیره نشود . اگر کاهش ر طوبت تخم زیاد باشد آلبومین اطـراف جنـین

آبش را از دست می دهد. هنگـامی کـه رطوبـت تخـم از دسـت مـی رود هـوا جـایگزین آن

میشود و غشاءداخل پوسته از غشاء خـارجی پوسـته جـدا مـی شـود و کیـسه هـوایی شـکل

میگیرد. در طول مدت نگهداری با تشخیص کیسه هوایی و علامـت گـذاری آن، همـواره

کیسه هوائی در قسمت بالا قرار گیرد.

جوجه کشی شترمرغ

اندازه کیسه هوایی معیاری جهت تشخیص تازگی تخم اسـت بـه طـوری کـه در تخـم تـازه

کیسه هوایی کوچک و در تخمهای کهنه کیسه هوایی بزرگتر است. بـدیهی اسـت شـرایط

اطاق نگهداری در اندازه کیسه هوایی بسیار موثر است ، به عنوان مثال هرچـه رطوبـت اتـ اق

نگهداری پایین تـر باشـد در پایـان مـدت نگهـداری اندازه کیسه هوایی بزرگتر میگردد.

 اگر تخـم تـازه بعد از گذشت مدت کوتاهی کیـسه هـوایی بزرگـی داشته باشد ،

نشان دهنـده رطوبـت پـایین و یـا دمـای بــالای اتــاق نگهــداری اســت .

هرچــه مــدت زمــان نگهداری طولانی تـر باشـد، نیـاز بـه درجـه حـرا رت

کمتر و رطوبت بیشتر در اتاق نگهداری است.

جوجه کشی شترمرغ

با افزایش زمان ذخیره سازی از میزان جوجـه درآوری کاسـته مـی گـردد . نگهـداری تـا

مدت ۷ روز که در شترمرغ معمول میباشد، تـا ثیر کمـی بـر روی کـاهش جوجـه درآوری

دارد. عقیده بر این است که در جوجه کشی شترمرغ بایـد تخـم هـا حـداقل دو تـا سـه روز

نگهداری شوند تا نتیجه هچ بهتری عاید گردد . این امر بخصوص برای تخمهای اول فـصل

که سفیده تخم غلیظ است ، بمنظور رقیق نمودن غلظت سفیده که افزایش و بهب ود تبـادلات

گازی به درون تخم را در طول جوجهکشی در بر دارد، توصیه شده است.

چرخش تخم طی ذخیره سازی، یک یا دو بار در روز بـه صـورت دسـتی و یـا چـرخش

اتوماتیک هر ۶ ساعت یک بار به حفظ و ماندگاری جنین کمک مینماید. چرخاندن تخـم

طی ذخیره سازی، جنین را در تخم حرکت میدهد زیرا زرده داخل آلبومین مـی چرخـد . بـه

این صورت سطح اکسیژن و مواد مغذی موجود در آلبومین که در بالای جنین قـرار گرفتـه

دوباره و به طور متناوب تأمین میشود و شرایط مناسبی را بـرای افـزایش مانـدگاری جنـین

ایجاد میکند.

جوجه کشی شترمرغ

تخمها پس از ضدعفونی و کاهش دما به اتاق نگهدا ری تخـم انتقـال مـی یابنـد . درجـه

حرارت اتاق بسته به مدت نگهـداری تخـم متفـاوت بـوده و هرچـه مـدت زمـان نگهـداری

طولانی تر باشد دمای اتاق نگهداری نیز کاهش مییابـد . در جوجـه کـشی شـترمرغ تخـم هـا

معمولاً یک هفته نگهداری شده و سپس به دستگاه ستر منتقل میشود. برای مدت زمـان ۵

تا ۷ روز درجه حرارت برای ذخیره بین C˚۱۸-۱۶ قابل قبول است . برای نگهداری بمدت ۱

تا ۳ روز ، حرارت ۲۰ و بـرای ۱۴ روز نگهـداری درجـه حـرارت ۱۴-۱۲ درجـه سـانتیگراد

مناسب است . رطوبت اتاق نگهداری تخـم نیـز بایـد در حـدود ۵۵ تـا ۶۵ درصـد باشـد کـه

معمولاً در نگهداری تخم شترمرغ نادیده گرفته میشود و در جوجه درآوری مـوثر اسـت .

معمولاً از کولر گازی برای سرد کردن اتاق استفاده مـی شـود . اتـاق نگهـداری بایـد کـاملاً

بهداشتی بوده و به صورت هفتگی پس از انتقال تخمها به دستگاه جوجـه کـشی ضـدعفونی

گردد.

پیش گرم نمودن تخمها

تخمها قبل از ا نتقال به دستگاه جوجه کشی باید در حرارت ۲۴ درجه سـانتیگراد حـداقل

بمدت ۱۲ ساعت گرم شوند . این عمل بسیار حیاتی بوده و باعـث افـزایش جوجـه درآوری

میگردد. درساعات پایانی و چند ساعت قبل از چیدن تخـم هـا در سـتر ، درجـه حـرارت را

میتوانید تا ۲۸ درجه سانتیگراد افزایش دهید. توجه داشته باشید که تخـم شـترمرغ بـه دلیـل

بزرگ بودن دیرتر گرم شده و حداقل زمان گرمادهی (۱۲ ساعت )را رعایـت نمائیـد . بهتـر

است در اتاق نگهداری این عمل صورت گیرد و تخمها گرم شده و سپس قبل از انتقـال بـه

ستربه مدت ۲۰ دقیقه دود داده شوند . برای حصول نتیجه مطلوب ، توصـیه مـی گـردد یـک

پنکه، هوا را در اتاق نگهـداری بـه هنگـام گـرم شـدن تخـم هـا و دود دهـی مـتلاطم نمایـد .

گردش هوا در اطراف تخمها موجب یکنواختی هچ میگردد.همچنین یـک دماسـنج را در

جوجه کشی شترمرغ

میان تخمها قرار دهید و دما را کنترل نمائید تا از گرم شدن تخمهـا مطمـئن شـوید . چنانچـه

تخمها هنوز سرد باشند میتوانید این مدت را به ۲۴ ساعت افـزایش دهیـد . تخـم هـا ی سـرد

چنانچه به دستگاه جوجهکشی منتقل شوند علاوه بر وارد آمدن شوک بـه تخـم هـا بـه دلیـل

اختلاف درجه حرارت (حرارت دستگاه حدود ۳۶ درجه و تخمها ۱۸ درجه) باعث میشـود

که حرارت دستگاه کاهش یافته و مدت زمان زیادی طول بکشد تا تخمهـا بـا دسـتگاه هـم

دما شوند و باعث صدمه به تخمهای از قبل چیده شده در دستگاه میگردد و حتی میتوانـد

مرگ جنین آنان را بدنبال داشته باشد . همچنین به دلیل اختلاف دمای تخم سـرد و دسـتگاه

ممکن است تخم عرق کرده که از فجایع جوجه کشی بوده و باعث صدمه جدی به تخـم هـا

میگردد. زمانی که سطح پوسته تخـم مرطـوب شـود بـاکتری هـا ی موجـود بـر روی سـطح

پوسته به سرعت تکثیر نموده واز طریق منافذ پوسته به درون تخم راه پیدا میکند. در هنگام

گرم نمودن تخمها، دستگاه رطوبت ساز را خاموش نمائید . با توجه به اینکه در جوجه کـشی

شترمرغ معمولاً دستگاه جوجهکشی در چند مرحله پر میشود، لذا رعایت این نکات بـسیار

مهم و ضرروی است.

درجه حرارت اتاق نگهداری به هنگام گازدهی تخمها باید بین ۲۰ تا ۲۷ درجـه سـانتیگراد

باشـد. بنـابراین گـرم کـردن آن ضـروری اسـت. اگـر درجـه حـرارت کمتـر از ۲۰ درجـه

سانتیگراد باشـد، گـاز فرمالدئیـد اثـر خـود را از دسـت مـی دهـد و اگـر بـیش از ۲۷ درجـه

سانتیگراد باشد، مرگ و میر جنینی افزایش مییابد. همچنین دمای تخمها نیز باید در حدود

۲۴ درجه سانتیگراد بوده و قبلا گرم شده باشند . پس از گازدهی تخمها میتوانید آنها را به

دستگاه جوجه کشی منتقل نمایید.

شرایط سالن جوجه کشی

دما و رطوبت اتاق سـتر و هچـر کنتـرل شـود . کـولر گـازی رطوبـت محـیط را کـاهش

میدهد که مناسب برای جوجه کشی شترمرغ است . دمـای اتـاق در حـدود ۱۸ تـا ۲۲ درجـه

سانتیگراد و رطوبت ۲۵ تا ۳۰ درصد تنظیم گـردد . تهویـه کـافی در اتـاق بایـد بـرا ی تـامین

اکسیژن مورد نیاز تخمها وجود داشته باشد . فشار داخـل سـالن جوجـه کـشی مثبـت در نظـر

گرفته میشود و جریان هوا باید بداخل سالن و یا اتاق دمیده شود که نتیجه آن هدایت بهتـر

جریان هوا بداخل دستگاه جوجه کشی است. تهویه اضافی و بیش از حد نیاز، حرارت سـالن

و دستگاه را مختل مینماید. هوای ورودی بهتر است فیلتر شده تا از ورود گرد و خـاک بـه

داخل سالن ممانعت گردد . در جوجهکشی های بـزرگ ، هـوا قبـل از ورود بـه داخـل سـالن

جوجه کشی ضدعفونی نیز میگردد. ضمنا هوای کثیف که از اگزوزها متساعد میشود باید

به خارج از اتاق هدایت شود. اتاق ستر و اتاق هچر باید از سایر قسمتها مجزا باشند.

توجه داشته باشید که هر ۴۰ عدد تخم شترمرغ معادل ۱۰۰۰ تخممرغ است کـه وزنـی برابـر

۶۰ کیلو گرم دارند . تهویه لازم دستگاه جوجه کشی بـرای ایـن تعـداد تخـم شـترمرغ برابـر ۲

CFM)  2فوت مکعب در دقیقه که معادل شش صدم مترمکعب در دقیقه است = حـدود

۵/۳ مترمکعب در ساعت ) است. تهویه اتاق جوجهکشی نیز ۱۴۲/۰ مترمکعب بـرای هـر ۴۰

عدد تخم شترمرغ در دقیقه توصیه شده است که نشانگر نیـاز بـه تهویـه بیـشتر در مقایـسه بـا

تخم مرغ است . در اتاق های هچری، نیاز هـوای تـازه بـرای ایـن تعـداد تخـم شـترمرغ ۳۴/۰

مترمکعب در هر دقیقه می باشد.

عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

– درجه حرارت

– رطوبت

– چرخش منظم تخمها

تهویه کافی جهت تامین اکسیژن و خروج آب و دی اک سید کربن و حرارت اضـافی تولیـد

شده توسط تخمها

حرارت و رطوبت دستگاه جوجه کشی

قبل از انتقال تخم ها به دستگاه جوجـه کـشی، دسـتگاه بایـد کـالیبره شـده و حـداقل ۲۴

ساعت کار کرده باشد . مدت جوجه کشی بر اسـاس اثـر متقابـل درجـه حـرارت و رطوبـت

متغیر است و از ۳۹ روز تا ۴۴ روز و بطور متوسط ۴۲ روز میتواند ادامه داشته باشد.

طول دوره جوجه کشی تابع درجه حرارت و رطوبت نسبی دستگاه است. درجه حـرارت

بیشتر، طـول دوره جوجـه کـشی را کوتـاه و درجـه حـرارت کمتـر، مـدت جوجـه کـشی را

طولانی تر میکند. متقابلا، رطوبت نسبی بالا میتواند تاخیر در هـچ و رطوبـت نـسبی پـایین

هچ زودتری را بدنبال دارد.

رطوبت نسبی دستگاه با در نظر گـرفتن حـرارت دسـتگاه، ارتفـاع از سـطح دریـا (فـشار

هوا)، و نیز توصیه کارخانه سازنده تعیین میگـردد . دسـتگاه هـای ی کـه جریـان هـوا در آنهـا

بیشتر است به رطوبت بیشتری نیاز دارند.

جوجه کشی شترمرغ

رابطه دما و رطوبت نسبی رابطه ای معکوس است . یعنی هرچـه درجـه حـرارت دسـتگاه

بیشتر شود رطوبت نسبی کمتری مورد نیاز است . زیرا در درجه حرارت بالاتر، سرعت رشد

جنین افزایش یافته و زودتر به مرحله هچ می رسد و لـذا بـرای سـرعت بخـشیدن بـه کـاهش

وزن مطلوب تخم (بدلیل کمتر شدن زمان جوجهکشی )، نیاز بـه رطوبـت کمتـری اسـت تـا

آب بیشتری از درون تخم تبخیر شود.

معمولاً دستگاه های کوچک و با ظرفیت پـایین ، بـا حـرارت ۳/۳۶ و رطوبـت نـسبی ۲۰

درصد کار میکنند. ولی دستگاه های بزرگ به دلیل جریان هوای بیشتر در دستگاه، نیـاز بـه

رطوبت بیشتری دارند و رطوبت نسبی تا ۳۰ درصد یا بیـشتر مـی توانـد افـزایش یابـد کـه از

مزیت دستگاههای بزرگ بشمار مـی رود. بـدیهی اسـت رطوبـت نـسبی دسـتگاه در منـاطق

مختلف با در نظـر گـرفتن شـرایط محیطـی و ارتفـاع از سـطح دریـا متفـاوت بـوده و خـود

 مزرعه دار با کنترل کاهش وزن تخم باید به رطوبت نسبی مورد نظردست یابد.

جوجه کشی شترمرغ

معمولاً تخم شترمرغ باید حدود ۱۵ درصد وزن خود را تا بهنگـام هـچ از دسـت بدهـد .

لذا با کنترل کاهش وزن تخم میتوانید به رطوبت مورد نظر دسـت یابـد . بـرای ایـن منظـور

میتوانید تعدادی از تخمها را ( بهتر است در محـدوده وزنـی ۵/۱ کیلـوگرم باشـند ) قبـل از

گذاشتن در دستگاه ستر وزن نمائیـد و سـپس کـاهش وزن را در روزهـای متفـاوت کنتـرل

نمائید. برای مثال اگر وزن تخم قبل از جوجهکشی ۵/۱ کیلوگرم باشـد ، بـا کـاهش وزن ۱۵

درصد، تخم باید ۲۲۵ گرم از وزن خود را تا پایـان جوجـه کـش ی از دسـت بدهـد . بنـابراین

جوجه کشی شترمرغ

کاهش وزن روزانه با در نظر گرفتن ۴۲ روز دوره جوجهکشی باید ۳۴/۵ گرم باشد. فـرض

کنید تخمها را در روز چهاردهم جوجهکشی مجددا وزن کشی شود. بنـابراین کـاهش وزن

تخمها در این روز باید در حدود ۷۶/۷۴ گرم، ووزن تخمها باید حدوداً ۱۴۲۵ گرم باشـد .

اگر وزن تخم نزدیک به این عدد باشد رطوبت دستگاه مناسب اسـت . ولـی اگـر وزن تخـم

بیشتر باشد نشانگر آن است که رطوبت دستگاه بالا بوده است . ً متقابلا اگر وزن تخـم کمتـر

باشد نشانگر آن است که رطوبت دستگاه پایین بوده است . بنابراین در هر دو حالت بایـد بـا

افزایش و یا کاهش رطوبت دستگاه ، به رطوبت مـورد انتظـار و کـاهش وزن مناسـب تخـم

دست یابید . بطور کلی تغییر ۳ درصد رطوبت دستگاه، کاهش وزن را یک درصـد افـزایش

یا کاهش میدهد.

جوجه کشی شترمرغ

هرچه اندازه تخمها بزرگتر باشد نیاز به حرارت و رطوبت کمتری اسـت . در تخـم هـا ی

بزرگ نسبت پوسته به محتویات درون تخم کمتر میباشد و لذا تبـادلات گـازی دشـوارتر

میگردد و تخم شترمرغ برای کاهش ۱۵ درصدی وزن خود باید آب بیـشتری را نـسبت بـه

تخم های کوچکتر از دست بدهـد . لـذا نیـاز بـه رطوبـت کمتـری اسـت تـا بـه کـاهش وزن

مطلوب دست یابیم . از طرفی جنین بزرگتر نیاز به اکـسیژن بیـشتری داشـته و کـاهش نـسبت

سطح پوسته به حجم تخـم بـدلیل بزرگـی تخـم، کـاهش تبـادلات گـازی را بـدنبال داد . بـا

کاهش حرارت دستگاه جوجهکشی میتوان سرعت رشد جنـین را کـاهش داد کـه کـاهش

نیــاز جنــین بــه اکــسیژن را بــدنبال دارد . از طرفــی کــاهش حــرارت دســتگاه ، طــول دوره

جوجه کشی را طولانی تر نموده و به تخم اجازه میدهد تـا آب بیـشتری را از دسـت داده و

به وزن مطلوب در زمان هچ نزدیک شود . کاهش رطوبت دستگاه بتنهـایی مـشکل را حـل

نمینماید و برای دستیابی بـه درصـد هـچ بیـشتر بایـد حـرارت دسـتگاه را نیـز کـاهش داد .

تخمهای بزرگ نسبت به تخمهای کوچکتر درصد هچ کمتـری دارنـد و بایـد در محـدوده

حرارتی ۵/۳۵ تا ۳۶ درجه سانتیگراد جوجه کشی شوند تا درصد هچ آنان بهبود یابد.

نظر عموم پرورش دهندگان بر این است که تخمهای بزرگتر به حرارت بیـشتر نیـاز دارنـد و

معمولاً در قسمتهای گرمتر دستگاه چیده میشوند. با توجه به توضیحات فـوق تخـم هـا ی

بزرگتر را در حرارت کمتر و یا در قـسمت هـا ی سـردتر دسـتگاه قـرار دهیـد . هـچ اینگونـه

تخمها ممکن است چند روز دیرتر به انجام برسد.

جوجه کشی شترمرغ

بهترین محدوه وزنی تخمها بین ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ گرم میباشد. شکل متقارن و رنگ کرم

و براق، عدم وجود چروکیدگی از دیگر نشانه های تخم بـا کیفیـت مـی باشـد . ایـن محـدوه

وزنی، بخصوص تخمهای با وزن ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم، هچ بهتری را دارند.

 با توجه به اینکه در جوجهکشی شترمرغ محدوده وزنـی تخـم هـا بـسیار متفـاوت اسـت لـذا

چنانچه یک دستگاه جوجهکشی دارید دستگاه را باید بر اساس میانگین وزن تخمها تنظـیم

نمائید. کاهش رطوبت تا ۱۸ درصد نیز نگرا ن کننده نیست ، اما میـانگین بایـد در حـدود ۱۵

درصد باشد . بدیهی است کنترل کاهش وزن برای همه تخـم هـا میـسر نیـست . کـاهش وزن

تخم در دوران جوجهکشی تابع اندازه تخم، سـن پرنـده، ژنتیـک پرنـده، ضـخامت پوسـته،

ارتفاع منطقه، زمان تخمگذاری (اوایل فصل یا اواخر فصل )، مدت زمان نگهـد اری تخـم در

انبار میتواند متفاوت باشد.

جوجه کشی شترمرغ

کاهش وزن بیش از اندازه اسـتاندارد، جوجـه هـای دهیدراتـه را بـدنبال داشـته کـه فاقـد

کیفیت میباشند. همچنین کاهش وزن کمتر از اسـتاندارد، باعـث مـی گـردد کـه جوجـه هـا

آبدار بوده و بهنگام هچ نتوانند بخوبی از تخـم خـارج شـده و یـا در درون تخـم تلـف مـی

شوند.

باز هم توصیه میشود علاوه بر حرارت سنج و رطوبت سـنج دسـتگاه جوجـه کـشی ، درجـه

حرارت خشک و تر با استفاده از دماسنج های مجزا و قابل اطمینـان مرتبـاً کنتـرل گردنـد و

روزانه در چند نوبت یادداشت شوند.

اگر در منطقه ای هستید که شرایط آب و هـوایی و امکانـات شـما اجـازه ن مـی دهـد کـه

بتوانید رطوبت دستگاه را کاهش دهید و به رطوبت نـسبی مـورد نظـر برسـید بهتـر اسـت از

حرارت دستگاه بکاهید . در این صورت به رطوبت نسبی بیشتری نیاز خواهید داشت. بـا کـم

جوجه کشی شترمرغ

شدن حرارت دستگاه ، سرعت رشد جوجه ها کاهش یافته و فرصت بیشتری بـرای از دسـت

دادن آب و کاهش وزن تخم فراهم میگردد. در این شـرایط حـرارت دسـتگاه را حـداکثر

۳۶ درجه سانتیگراد تنظیم و رطوبت دستگاه هم میتواند تا ۲۵ درصد یا بیشتر افـزایش داده

شود. برعکس با افزایش درجه حرارت در مناطق خشک تا ۵/۳۶ درجه سانتیگراد میتوانیـد

سرعت جوجهکشی را افزایش دا ده و از رطوبت کمتری در دستگاه اسـتفاده نمائیـد . درجـه

حرارت بیشتر دستگاه جوجه کشی، به دلیـل افـزایش سـرعت رشـد جوجـه، آب متـابولیکی

بیشتری را تولید نموده و بنابراین نیاز به رطوبت کمتری است تا آب های تولید شده از تخـم

خارج گردد.

ماشینهای جوجهکشی شترمرغ معمولاً چندم رحلهای(چند سنی ) طراحی شده اند. بـدین

معنی که دستگاه در چند مرحله و بصورت هفتگـی پـر مـی شـود و سـنین مختلـف تخـم در

دستگاه وجود دارد . در ماشینهای چندمرحله ای درجه حرارت دستگاه ثابـت مـی باشـد . در

اینگونه از ماشین ها چیدن تخم در دستگاه باید بدقت صورت پذیرفته، بطوریکه نقـاط گـرم

و سرد در درون دستگاه به حداقل کاهش یافته و صدمه ای به تخمها وارد نـشود . بـه توصـیه

جوجه کشی شترمرغ

سازنده دستگاه توجه داشته باشید و تخـم هـا را در ردیـف هـا و سـتون هـای مختلـف بـا هـم

مخلوط نمائید . در این صورت تخمهای جوانتر میتواننـد از حـرارت متـساعد شـده توسـط

تخمهای قدی می استفاده نموده که برای هر دو گروه تخم مناسـب اسـت . حـرارت دسـتگاه

جوجه کشی نیز متعادل تر شده و نقاط سرد و گرم ایجـاد نمـی گـردد . در صـورتیکه هفتگـی

تخمها را در یک دستگاه جوجه کشی قـرار دهیـد، شـش گـروه سـنی در دسـتگاه خواهیـد

داشت(طول دوره جوجه کشی شترمرغ ۴۲ روز میباشد که برابر ۶ هفته اسـت ). در مـواقعی

که دو دستگاه جوجه کشی داشته باشـید مـی توانیـد یـک هفتـه در میـان تخـم چینـی در هـر

دستگاه را انجام دهید. در اینصورت سه گروه سنی در هر دستگاه خواهید داشت.

سعی شود در هرمرحله چیدن تخم در دستگاه، به تعداد مساوی تخم در دستگاه قرار گ یـرد .

جوجه کشی شترمرغ

برای مثال در یک مرحله بصورت ناگهانی ظرفیت کامل دستگاه پر نشود و همیشه چند سن

تخم، ترجیحا و در صورت امکان با تعداد مساوی در دستگاه چیـده شـود . در ایـن صـورت

دمای دستگاه همیشه در یک تعادل نسبی قرار خواهد گرفت . افزایش ناگهـانی تعـداد تخـم

در یک مرحله چینش تخم د ر دستگاه ، بخصوص اگر تخمها به اندازه کافی ، قبـل از چیـده

شدن در دستگاه گرم نشده باشند ، بشدت دمای دستگاه را مختل نمـوده و باعـث صـدمه بـه

تخم های قدیمی میگردد. در این حالت، بخـصوص زمانیکـه سنـسور حـرارت در نزدیکـی

تخم های سرد باشد، المنت حرارتی دستگاه بمدت طولانی بمنظور گـرم نمـودن تخـم هـای

جدید کار کرده و باعث بالا رفتن حرارت تخم های قدیمی میگـردد . همچنـین بـا افـزایش

سن این گروه تخم و در اواخر دوران جوجه کشی، حـرارت بـیش از حـد (ناشـی از فعالیـت

متابولیکی جنین که در اواخر دوران جوجه کشی بشدت افـزایش یافتـه و گرمـای زیـادی را

ایجاد می نماید) در دسـتگاه ایجـاد مـی گـردد کـه منجـر بـه عـدم کـارایی مناسـب دسـتگاه

جوجه کشی شده و موجب صدمه به سایر تخمها و حتی تلفات جنینی میگردد.

اگر تولید تخم در فارم در حدی است که مـی توانیـد دسـتگاه جوجـه کـش ی را در یـک

مرحله پر نمائید، باید اطمینان حاصل شود که د ستگاه میتوانـد تهویـه کـافی بـرای ظرفیـت

کامل دستگاه را خصوصاً در اواخر دوره جوجه کشی فراهم نماید. تخـم هـا در انتهـای دوره

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی نیاز به تهویه بسیار بالایی دارند و در صورت یکسان بودن سن تخمها، این نیـاز

در اواخر جوجه  کشی چندین برابر میگردد. در جوجه کشی مرغ، دستگاه های تک سـنی و

چند سنی بطور مجزا طراحی شده اند و امکان استفاده از این دستگاه ها بجای یکدیگر اصلا

وجود ندارد . به هرحال اگر قصد دارید یک دستگاه را با یـک سـن تخـم پـر نمائیـد پـس از

اطمینان از کارایی دستگاه باید توجه داشته باشد که رشد جنین و حرارت تولیدی با افزایش

سن تخمها افزایش مییابد. درابتدا با حرارت بیشتر آغـاز نمـوده ۳۶٫۷ تا ۳۶٫۵ و بتـدریج

حرارت را کاهش دهید و در اواخر دوره جوجه کشی حرارت دسـتگاه جوجـه کـشی بـه ۳۶

درجه سانتیگراد ، قبل از انتقال تخم ها به دستگاه هچر تنظیم شود . برخلاف دستگاه های تک

سنی، در دستگاه های چند سنی ، حرارت دستگاه جوجه کـشی در تمـام مـدت جوجـه کـشی

ثابت میباشد.

تاریخ و ساعت چیدن تخمها را در دستگاه یادداشت نمائید . بر روی تخمها نیز بـا مـداد

تاریخ و شماره ست را یادداشت کنید . کلیه وقایع شامل نتایج کندلینگ ، میـزان نطفـه داری،

تلفـات جنینـی و نها یتـاً نتـایج هـچ بـرای هـر سـت را یادداشـت کنیـد . بـا بررسـی عملکـرد

جوجه کشی میتوانید عملکرد گله و نیز عملکرد هر پرنده مولد را بطور مجزا مطالعه نمـوده

و مشکلات موجود را برطرف نمائید.

چرخش

در طی جوجه کشی تخمها باید چرخانده شوند. این عمل موجب جلوگیری از چـسپیدن

جنین به غشای پوسته بویژه در هفته نخست شده ، همچنین به رشد و تکامل غـشاهای جنینـی

نیز کمک میکند. با رشد بیشتر جنین و افزایش حرارت داخلی آن، چرخش منظم تخم هـا ،

به رسیدن هوای کافی و خنک شدن تخم کمک میکند. معمولاً در جوجه کـشی شـترمرغ ،

تخمها در حالت عمودی هر سه ساعت چرخیده و در زاویه ۴۵ درجه قرار میگیرند.

کندلینگ

با استفاده از یک منبع نور، میتوان از وقایع درون تخم آگاه شد . بهتر است از منبع نـور

۱۲ ولت استفاده نمود تا گرمای زیادی به تخـم منتقـل نـشود . بـا اسـتفاده از یـک تـرانس و

لامپ ۱۲ ولت میتوان یک منبع نوری ساخت و در عملیات کندلینگ از آن استفاده نمـود .

کندلینگ یک وسیله مهـم مـدیریتی اسـت کـه مـی توانـد پـرورش دهنـده را از تحـولات و

مشکلات درون پوسته تخم آگاه سازد.

تخمها معمولاً در روز ۱۴ جوجه کشی با استفاده از چراغ کندل برای نطفـه داری کنتـرل

میشوند. تخمهای بی نطفه که در عملیات کندلینک کاملاً روشن و شفاف دیـده مـی شـوند

از دستگاه خارج میگردند. تخم های نطفه دار کمی تیره بوده و ایـن تیـره گـی هماننـد یـک

کمربند سیاه در قسمت بالای تخم مشاهده میگردد. تخمهایی که در مورد آنهـا مـشکوک

هستید در داخل دستگاه باقی بمانند. بهتر است تخم های بی نطفـه پـس از خـروج از دسـتگاه

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی با تخلیه محتویات مورد بـازبینی قـرار گرفتـه تـا از عـدم بـاروری آنهـا اطمینـان

حاصل نمائید . مرگ جنینی دراوایل دوره جوجـه کـشی مـی توانـد بـه دلیـل مـدیریت غلـط

جوجه کشی(بخصوص در اثرتغییرات دمایی و افزایش حرارت دستگاه ) یا مـشکلات تنظـیم

دستگاه جوجه کشی باشد که گاهاً بحساب بی نطفه دار بـودن تخمهـا منظـور مـی گـردد . در

اینصورت پس از تخلیه تخمها میتوانید نطفه و یا جنین مرده را همراه بـا انـدکی رگ هـای

خونی مشاهده نمائید. اطلاعات مربوط به کندلینگ در۱۴ روزه گی را یادداشت نمائید.

از آنجائی که تخمهای بینطفه دارای ارزش اقتصادی هستند ، لذا تخمها را فقط از یـک

طرف سوراخ نمـوده و تخلیـه نمائیـد . پوسـته تخـم بایـد بـدون شکـستگی، تمیـز ، فاقـد اثـر

ماژیک ، و فقط از یکطرف سوراخ شده باشند و سوراخ ایجاد شده زیاد بزرگ نباشد.

بقیه تخمها تا زمان انتقال به هچـر در دسـتگاه سـتر بـاقی مـی ماننـد . فقـط بـه هنگـام چیـدن

تخمهای جدید در دستگاه جوجه کـشی، تخـم هـا ی قـدیمی کنتـرل و در صـورت مـشاهده

تراوش از تخمی یا استشمام بوی گندیدگی، تخم فاسد شناسایی و از دستگاه خارج شود.

توجه داشته باشید بخصوص در دستگاه های کوچـک کـه جریـان هـوا کمتـر اسـت بهنگـام

چیدن سری جدید تخمها در دستگاه، ممکن است حرارت دماسنج دستگاه و دماسنجی کـه

به عنوان شاهد در دستگاه قرار داده اید با هم اند کی تفاوت داشته باشند . در اینصورت عجله

نکنید و کالیبراسیون دستگاه را کم و یا زیاد نکنید . پس از مدت ۲۴ ساعت احتمال هم دمـا

شدن این دو حرارت سنج وجود دارد . علـت مـی توانـد بـدلیل ایجـاد نقـاط سـرد و گـرم در

دستگاه بدلیل ورود تخمهای جدید باشد.

انتقال تخم به دستگاه هچر

تخمها از روز ۳۵ جوجه کشی نیاز به چرخش نداشته و میتوانند بـه هچـر منتقـل شـوند .

ولی پرورش دهندگان تمایل دارند مدت زمان بیشتری تخمها را در دستگاه سـتر نگهـداری

نمایند و معمولاً در روز ۳۸ عمل انتقال را انجام مـی دهنـد . در هـر صـورت عمـل انتقـال در

یک مرحله انجام پذیرد و سایر عملیات در دستگاه هچر پیگیری شود.

تخمها در دستگاه هچر بصورت افقی یا عمودی قرار میگیرند. هر روش دارای معایـب

و مزیت هایی است . در حالت افقی جنین راحتر چرخیده و به حالت طبیعی نزدیکتر اسـت و

هنگام خروج با مشکل کمتری همراه است . در حالت عمودی کـه معمـولاً بـا یـک رینـگ

حلقه ای از جنس پ ولیکا در داخل سینی هچر نگهداری میگردد فضای کمتری اشغال شده

و عملیات کندلینگ راحتر و بدون دستکاری تخم قابل انجام است . معمولاً پـس از سـوراخ

شدن تخم توسط جوجه ، تخمها به سینی دیگری منتقل و با حالت افقـی قـرار مـی گیرنـد تـا

خروج جوجه سهل تر صورت پذیرد.

جوجه کشی شترمرغ

تنظیم دست گاه هچر بر اساس نتایج هچ و تجربه پرورش دهنده تنظـیم مـی گـردد و دارای

قائده ثابت و مشخصی نیست . هر پرورش دهنده عقیده متفاوتی داشته و بـر اسـاس کـارکرد

دستگاه، حجم تخم ورودی به هچر، جریان هوای سالن و دستگاه جوجـه کـش ی، فـصل و …

دستگاه خود را تنظیم مینماید. معمولاً حرارت دستگاه هچر کمی کمتـر از دسـتگاه سـتر و

رطوبت بالاتر در نظر گرفته میشود. بدیهی است تعداد تخمهای ورودی بـه دسـتگاه هچـر

میتواند عامل مهم تعیین کننده باشد . دستگاه هچر با تعداد کمتر تخم نسبت به ظرفیت کـل

دستگاه بهتر است با ستر هم دما باشد و رطوبت بیشتر در نظر گرفته شود . دستگاه هچـر کـه

تا نزدیک به ظرفیت کامل و یا با ظرفیت کامل کار میکند بهتر است دمای هچـر کمتـر در

نظر گرفته شده (۳/۰ تا ۵/۰ درجه سانتیگراد ) و رطوبت نیز کمی بیشتر از دسـتگاه سـتر باشـد .

هرچند عقاید در این خصوص بسیار متفاوت است.

جوجه کشی شترمرغ

جنین در اواخر دوران جوجه کشی و در دستگاه هچر گرمای زیـادی تولیـد مـی نمایـد .

همچنین نیاز جنین به اکسیژن چنـد برابـر شـده کـه ناشـی از متابولیـسم بیـشتر جنـین اسـت .

بنابراین باید با تهویه بیشتر، اکسیژن کافی به جنین رسانده شـده و از طرفـی گرمـای اضـافی

تولیدی خارج شود . بنابراین میزان تهویه اتاق جوجه کشی و دسـتگاه هچـری بایـد افـزایش

یابد.

با ورود جوجه به مرحله هچ، کیسه هوایی دسـتخوش تغییراتـی مـی گـردد و فـرو رفتگـی و

 برآمدگیهایی در آن نمایان میشـود . بهتـر اسـت در هـر بـار کنـدلینگ کـه معمـولاً هـر ۶

ساعت یکبار انجام میشود، برروی تخم ، تحولات کیسه هوایی را با مـداد ترسـیم نمائیـد و

در هر مرحله ، پیشرفت را با مرحله قبل مقایسه نمائید . بتدریج با ادامه روند هچ کیسه هوایی

بزرگ شده و جوجه غشا داخلی را پاره نموده و به کیسه هوایی دسترسی پیـدا مـی کنـد . در

این حالت نوک جوجه براحتی در داخل کیسه هوایی نمایان است و با کمی انحـراف تخـم

جوجه کشی شترمرغ

به حالت افقی، بر پوسته تخم تکیـه مـی زنـد . ایـن مرحلـه بـسیار حـساس بـوده و بـه محـض

مشاهده، ساعت و تاریخ بر روی تخم یادداشت شود . معمولاً تا ۴۸ ساعت جوجه مـی توانـد

از هوای اتاقک هوایی استفاده نماید . لذا مطمئن باشید (در شرایط طبیعی و در صـورتی کـه

جوجه نرمال باشد ) تا ۲۴ ساعت بعد از این واقعه ، اتفاقی برای جوجه نخواهـد افتـاد و حتـی

نیاز به کندلینگ مجدد این تخمها ن میباشد. در این مدت ۲۴ ساعته چنانچه جوجه تخـم را

سوراخ ننماید بعنوان یـک قائـده کلـی بـرای خودتـان ، مـی توانیـد سـوراخ کـوچکی (چنـد

میلیمتر) در محل کیسه هوایی ایجاد نمائید و به جوجه اجازه دهید بقیه عملیـات را خـودش

دنبال نماید . اگر بعد از مدت ۲۴ ساعت دیگـر جوجـه اقـدام بـه خـروج ننمایـد ، سـوراخ را

بزرگتر نموده و بتدریج و طی چند مرحله جوجه را از تخم خارج نمائید.

بعضی از پرورش دهندگان پس از پاره شدن غشا داخلی توسط جوجـه و پـس از اتمـام

مهلت ۲۴ ساعته ، مجددا بـا کنتـرل حرکـات جوجـه در هـر بـار کنـدلینگ ، حـداکثر تـا ۲۴

ساعت دیگر به جوجه فرصت میدهند تا خودش تخم را سوراخ نمایـد . سـپس در صـورت

عدم اقدام جوجه، تخم را سوراخ مینمایند.

جوجه کشی شترمرغ

هچ جوجه ها تا حد ممکن باید بصورت طبیعی صورت پذیرد . دخالـت هـای زودهنگـام

منجر به تولید جوجه های ضعیف تر خواهد شد . جوجـه خـوب و بـا کیفیـت، بـدون نیـاز بـه

کمک از تخم خارج شده و کاملاً سـرزنده اسـت . معمـولاً پـرورش دهنـده در ایـن مرحلـه

بسیار نگران بوده و در امر هچ دخالت های زودهنگام مینمایند. بهتر است حدالمقدور هیچ

تخمی را سوراخ نکنیم زیرا ممکن است برای هچ نشدن جوجه دلیلی وجود داشته باشد کـه

باید توسط مدیریت مزرعه شناسایی و مرتفع گردد . یکی از دلایل مهم توقف رونـد طبیعـی

هچ میتواند آلودگی قارچی جنین باشد که جوجه را در خروج از تخم ناتوان نموده اسـت .

سوراخ کردن اینگونه تخمها منجر به انتـشار آلـودگی بـه دسـتگاه هچـر و سـایر جوجـه هـا

میگردد. جوجه های کمک شـده معمـولاً جوجـه هـا ی ضـعیفی بـوده و بهنگـام پـرورش از

تلفات بالاتری برخوردار هستند.

جوجه کشی شترمرغ

بعضی از جوجه ها بدلایل مختلف نمیتوانند روند طبیعی هچ را دنبال نماید و در بعـضی

از مراحل، فعالیت آنان متوقف میگردد. شناخت این جوجه ها نیاز به تجربه فراوان داشـته و

از توضیح خارج است.

جوجه هایی که بقدر کافی آب بدن خود را در طول دوران جوجه کشی از دسـت نـداده

اند معمولاً در زمان هچ دچار مشکل مـی شـوند . ایـن جوجـه هـا بـدلیل بزرگـی ن مـی تواننـد

براحتی در داخل تخم بچرخند و در موقعیت هچ قرار گیرند و معمـولاً برگـشتی هـستند . در

صورت تشخیص، باید با کمک هچ شوند . یکی از علاما ت جوجـه برگـشتی، ثابـت مانـدن

حالت دواری حلقه کیسه هوایی میباشد. معمولاً تخم هـا ی بـزرگ دچـار چنـین مـشکلاتی

میشوند. جوجه های آبدار ۲ روز طول می کشد تا آب اضافی خود را پس از هـچ از دسـت

بدهند.

لغزنده بودن غشاهای داخلی و خارجی به جوجه در دوران هچ و خروج از تخم کمـک

شایانی مینماید. کمبود رطوبت در دستگاه هچر میتواند منجر به خشک شدن ایـن غـشاها

شده و جوجه را در خروج از تخم با مشکل مواجه نمایـد . کـاهش رطوبـت باعـث چـسپیده

شدن غشا داخلی به جوجه شده و جوجه را در درون خـود محبـوس مـی نمایـد و مـی توانـد

مرگ جوجه را بدنبال داشته باشد.

جوجه کشی شترمرغ

هچر باید دارای تهویه کافی باشد تا بتواند رطوبت و حرارت اضـافی را خـارج نمـوده و

اکسیژن و هوای تازه را دراختیار تخمها قرار دهد.

جوجه های طبیعی ماندگاری بیشتری داشته وسرزنده تر هستند . لذا تا آنجا که امکان دارد به

جوجه ها کمک نکنید و دراین کار عجله ننمائید و اجازه دهید جوجـه هـا خودشـان تخـم را

سوراخ کرده و از تخم خارج شوند.

جوجه ها حداکثر ۲۴ ساعت در هچر باقی مانده و سپس خارج شوند . ۱۲ ساعت بهتـرین

زمان ممکن است . نگهداری بیش از اندازه جوجه ها در دستگاه هچر موجب دهیدراته شدن

آنان شده و کیفیت آنان را کاهش میدهد و این جوجه ها از سرعت رشد مناسبی برخوردار

نخواهند بود . بعضی از پرورش دهندگان تـا چنـد سـاعت جوجـه را در هچـر نگـه داشـته و

بلافاصله جوجه را به جای گرم منتقل مینمایند. سینی های هچری نباید لغزنده باشـند، زیـرا

باعث باز شدن پاها شده و مشکلات بعدی را برای جوجه فراهم مینماید.

برخی وقایع مهم در اواخر دوران جوجه کشی

روز ۲۷ و۲۸ – سر جنین به طرف کیسه هوایی شروع به چرخش میکند.

روز ۳۱ و ۳۲ – سفیده کاملاً مصرف شده و زرده بعنوان منبع غذایی بشمار میرود

روز ۳۳ و ۳۴ – سر به طرف کیسه هوایی و بطرف بال راست و نوک به سمت کیسه هوایی

روز ۳۵ و ۳۶ – جنین باید در موقعیت هچ قرار گرفته باشد . سر به طرف کیـسه هـوایی و بـه

طرف راست، نوک زیر کیسه هـوایی و پـای راسـت نزدیـک سـر اسـت . تولیـد حـرارت و

مصرف اکسیژن ناگهان افزایش میابد

جوجه کشی شترمرغ

روز ۳۷ و ۳۸ – کیسه زرده شروع به جذب بداخل بدن جوجه میکند.

روز ۳۹ و ۴۰ – کیسه زرده بطور کامل بداخل بدن جذب شده است . کیسه هـوایی سـوراخ

شده و تنفس از طریق ششها آغاز شده است.

روز ۴۱ و ۴۲ – مرحله شکستن پوسته و خروج از تخم

بدیهی است مراحل فوق بر اساس شرایط جوجهکشی و کیفیت تخم ممکن است تعجیـل و

.یا به تعویق افتد

جنین شروع به تولید مقـدار زیـاد و قابـل توجـه گرمـا و آب در انتهـای دوره جوجـه کـشی

مینماید. درجه حرارت بایستی در طول این دوره تا حد ممکن برای جنین ثابت نگه داشـته

شود. توجه داشته باشید که دمای بالا در این مرحله مـی توانـد صـدمات زیـادی را بـه جنـین

وارد نماید.

سینی هچری با جداکننده ( دستگاه نیچرفرم ) و ترسیم کیـسه هـوایی بـر روی تخـم هـا نـشان

داده شده است . سطل و کیسه زباله برای دفع ضایعات جوجهکشی. روش بهداشتی که مـانع

انتشار آلودگی میگردد و ضایعات جوجه کشی در کیسه زباله دفع میگردد.

بعد از هچ

زمانیکه جوجه ها از تخم خارج شدند خـسته بـوده و بـه اسـتراحت کامـل نیازمندنـد . بـه

جوجه ها بایستی اجازه داد که فقط برای مدت کافی در هچر باقیمانده و خشک شوند بدون

اینکه دهیدراته شوند . متوسط ز مان نگهداری در هچر ۸ تـا ۱۲ سـاعت اسـت . توجـه داشـته

باشید افزایش رطوبت نسبی در هچر از دیهیدراته شدن جوجه ها در حـرارت بـالای هچـر

جلوگیری نمینماید. تنها کاهش دما میتواند از دی هیدراته شدن جوجه ها جلوگیری کند.

بند ناف جوجه های تازه هچ شده ابتدا با محلول بتادین و یا با اسـپری ضـدعفونی مـی گـردد

سپس جوجه ها را پس از خروج از هچر در زیر لامپ حرارتی قرار مـی گیرنـد و اسـتراحت

مینماید. حرارت زیر چراغ در سطح پشت جوجه ها در حـدود ۳۲ درجـه سـانتیگراد تنظـیم

شود. دمای اتاق در حدود ۲۵ درجه سانتیگراد کافی است . جوجه هـا بمـدت حـداکثر یـک

روز استراحت و سپس به سالن جوجه منتقل میشوند. در این مدت جوجه ها نیـاز بـه تغذیـه

ندارند. پس از انتقال جوجه ها به سالن پرورش و اتمام هـچ، دسـتگاه هچـر و سـالن و محـل

نگهداری جوجه ها کاملاً شسته و ضدعفونی میگردند.http://www.aparat.com

شتر مرغ,طرح پرورش شتر مرغ,پرورش شتر مرغ,دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ,طرح توجیهی پرورش شتر مرغ گوشتی,طرح احداث مزرعه پرورش شتر مرغ,طرح توجیهی جوجه کشی شتر مرغ,طراحی واحد پرورش و نگهداری شتر مرغ,طرح توجیهی شتر مرغ پرواری,طرح کسب و کار پرورش شتر مرغ,طرح توجیهی کارافرینی پرورش شتر مرغ,شرایط اخذ مجوز پرورش شتر مرغ,وام کارافرینی پرورش شتر مرغ,ضوابط احداث واحد پرواربندی شتر مرغ,طرح توجیهی پرورش شتر مرغ مولد,دستورالعمل پرورش شتر مرغ,نقشه جانمایی پرورش شتر مرغ,نقشه کشی مزرعه پرورش شترمرغ,

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با پشتیبانی و پیگیری

تماس با پشتیبانی و پیگیری
09393849776

ارسال تیکت به پشتیبانی

دلیل اعتماد

logo-samandehi ستاد ساماندهی

نماد اعتماد

نماد اعتماد

دانش فنی

logo-samandehi نظام مهندسی

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

همین الان سفارش دهید

استارت آپ

استارت آپ

سامانه سیتا

سامانه سیتا

سامانه کارا

سامانه کارا

تبلیغات

تبلیغات