طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی 1500 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۱۵۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۱۵۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر قرقاول زینتی در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ قرقاول می […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی 1200 قطعه

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۱۲۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۱۲۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر قرقاول زینتی در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ قرقاول می […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی 1000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۱۰۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۱۰۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر قرقاول زینتی در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ قرقاول می […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی 750 قطعه

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۷۵۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۷۵۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر قرقاول زینتی در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ قرقاول می […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی 500 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۵۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۵۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر قرقاول زینتی در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ قرقاول می […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی 200 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۲۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۲۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر قرقاول زینتی در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ قرقاول می […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی 100 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۱۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۱۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر قرقاول زینتی در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ قرقاول می […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی 50 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۵۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول زینتی ۵۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر قرقاول زینتی در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ قرقاول می […]

طرح توجیهی پرورش طاووس 1500 قطعه

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش طاووس ۱۵۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش طاووس ۱۵۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر طاووس در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ طاووس می باشد.     […]

طرح توجیهی پرورش طاووس 1200 قطعه

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش طاووس ۱۲۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش طاووس ۱۲۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر طاووس در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ طاووس می باشد.     […]

طرح توجیهی پرورش طاووس 1000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش طاووس ۱۰۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش طاووس ۱۰۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر طاووس در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ طاووس می باشد.     […]

طرح توجیهی پرورش طاووس 750 قطعه

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش طاووس ۷۵۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش طاووس ۷۵۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر طاووس در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ طاووس می باشد.     […]

طرح توجیهی پرورش طاووس 500 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش طاووس ۵۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش طاووس ۵۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر طاووس در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ طاووس می باشد.     […]

طرح توجیهی پرورش طاووس 100 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش طاووس ۱۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش طاووس ۱۰۰ قطعه ای – این طرح در مدل کسب و کار پرورش مولد تخمگذار نگارش شده است هدف از اجرای این طرح تولید و تکثیر طاووس در رنگ های مختلف و فروش تخم نطفه دار و جوجه و بالغ طاووس می باشد.     […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول 20000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول ۲۰۰۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول ۲۰۰۰۰ قطعه ای . طرح توجیهی پرورش قرقاول در روش های گوشتی و مولد و زینتی قابل نگارش می باشد . این طرح می تواند به صورت زنجیره ای راه اندازی شود. بدین صورت که گله مولد و گله پرورشی و سالن جوجه کشی […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول 15000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول ۱۵۰۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول ۱۵۰۰۰ قطعه ای . طرح توجیهی پرورش قرقاول در روش های گوشتی و مولد و زینتی قابل نگارش می باشد . این طرح می تواند به صورت زنجیره ای راه اندازی شود. بدین صورت که گله مولد و گله پرورشی و سالن جوجه کشی […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول 5000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول ۵۰۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول ۵۰۰۰ قطعه ای . طرح توجیهی پرورش قرقاول در روش های گوشتی و مولد و زینتی قابل نگارش می باشد . این طرح می تواند به صورت زنجیره ای راه اندازی شود. بدین صورت که گله مولد و گله پرورشی و سالن جوجه کشی […]

طرح توجیهی باغ پرندگان 50 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ پرندگان ۵۰ هکتار طرح توجیهی باغ پرندگان ۵۰ هکتار . طرح باغ پرندگان یکی از پر سود ترین سرمایه گذاری های بخش کشاورزی و گردشگری است . این سرمایه گذاری مجموعه ای از مشاغل در کنار هم است که هر کدام از این مشاغل می تواند برای سرمایه گذار تولید درآمد کند. […]

طرح توجیهی باغ پرندگان 10 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ پرندگان ۱۰ هکتار طرح توجیهی باغ پرندگان ۱۰ هکتار . طرح باغ پرندگان یکی از پر سود ترین سرمایه گذاری های بخش کشاورزی و گردشگری است . این سرمایه گذاری مجموعه ای از مشاغل در کنار هم است که هر کدام از این مشاغل می تواند برای سرمایه گذار تولید درآمد کند. […]

طرح توجیهی باغ پرندگان 5 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ پرندگان ۵ هکتار طرح توجیهی باغ پرندگان ۵ هکتار . طرح باغ پرندگان یکی از پر سود ترین سرمایه گذاری های بخش کشاورزی و گردشگری است . این سرمایه گذاری مجموعه ای از مشاغل در کنار هم است که هر کدام از این مشاغل می تواند برای سرمایه گذار تولید درآمد کند. […]

طرح توجیهی باغ پرندگان 3 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ پرندگان ۳ هکتار طرح توجیهی باغ پرندگان ۳ هکتار . طرح باغ پرندگان یکی از پر سود ترین سرمایه گذاری های بخش کشاورزی و گردشگری است . این سرمایه گذاری مجموعه ای از مشاغل در کنار هم است که هر کدام از این مشاغل می تواند برای سرمایه گذار تولید درآمد کند. […]

طرح توجیهی باغ پرندگان 2 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ پرندگان ۲ هکتار طرح توجیهی باغ پرندگان ۲ هکتار . طرح باغ پرندگان یکی از پر سود ترین سرمایه گذاری های بخش کشاورزی و گردشگری است . این سرمایه گذاری مجموعه ای از مشاغل در کنار هم است که هر کدام از این مشاغل می تواند برای سرمایه گذار تولید درآمد کند. […]

طرح توجیهی باغ پرندگان 1 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ پرندگان ۱ هکتار طرح توجیهی باغ پرندگان ۱ هکتار . طرح باغ پرندگان یکی از پر سود ترین سرمایه گذاری های بخش کشاورزی و گردشگری است . این سرمایه گذاری مجموعه ای از مشاغل در کنار هم است که هر کدام از این مشاغل می تواند برای سرمایه گذار تولید درآمد کند. […]

طرح توجیهی باغ پرندگان 5000 متر مربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ پرندگان  ۵۰۰۰ متر مربع طرح توجیهی باغ پرندگان  ۵۰۰۰ متر مربع . طرح باغ پرندگان یکی از پر سود ترین سرمایه گذاری های بخش کشاورزی و گردشگری است . این سرمایه گذاری مجموعه ای از مشاغل در کنار هم است که هر کدام از این مشاغل می تواند برای سرمایه گذار تولید […]

طرح توجیهی باغ پرندگان 10 هکتار

خلاصه آیتم

مهم : زمان نگارش این طرح توجیهی ۷ الی ۱۰ روز کاری می باشد طرح توجیهی پس از نگارش برای شما ارسال می گردد مهم : جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره قبل از سفارش ، با واحد پشتیبانی هماهنگ نمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ مهندس محمد سراهنگ

طرح توجیهی پارک طوطی ها 5 هکتار

خلاصه آیتم

مهم : زمان نگارش این طرح توجیهی ۳ الی ۷ روز کاری می باشد طرح توجیهی پس از نگارش برای شما ارسال می گردد مهم : جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره قبل از سفارش ، با واحد پشتیبانی هماهنگ نمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ مهندس محمد سراهنگ

طرح توجیهی پارک طوطی ها 4 هکتار

خلاصه آیتم

مهم : زمان نگارش این طرح توجیهی ۳ الی ۷ روز کاری می باشد طرح توجیهی پس از نگارش برای شما ارسال می گردد مهم : جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره قبل از سفارش ، با واحد پشتیبانی هماهنگ نمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ مهندس محمد سراهنگ

طرح توجیهی پارک طوطی ها 3 هکتار

خلاصه آیتم

مهم : زمان نگارش این طرح توجیهی ۳ الی ۷ روز کاری می باشد طرح توجیهی پس از نگارش برای شما ارسال می گردد مهم : جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره قبل از سفارش ، با واحد پشتیبانی هماهنگ نمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ مهندس محمد سراهنگ

طرح توجیهی پارک طوطی ها 2 هکتار

خلاصه آیتم

مهم : زمان نگارش این طرح توجیهی ۳ الی ۷ روز کاری می باشد طرح توجیهی پس از نگارش برای شما ارسال می گردد مهم : جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره قبل از سفارش ، با واحد پشتیبانی هماهنگ نمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ مهندس محمد سراهنگ

طرح توجیهی پارک طوطی ها 1 هکتار

خلاصه آیتم

مهم : زمان نگارش این طرح توجیهی ۳ الی ۷ روز کاری می باشد طرح توجیهی پس از نگارش برای شما ارسال می گردد مهم : جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره قبل از سفارش ، با واحد پشتیبانی هماهنگ نمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ مهندس محمد سراهنگ

تبلیغات

تبلیغات

تماس با پشتیبانی و پیگیری

تماس با پشتیبانی و پیگیری
09393849776

ارسال تیکت به پشتیبانی

تبلیغات

تبلیغات

همین الان سفارش دهید

دلیل اعتماد

logo-samandehi ستاد ساماندهی

نماد اعتماد

نماد اعتماد الکترونیکی

دانش فنی

logo-samandehi نظام مهندسی

استارت آپ

استارت آپ

سامانه سیتا

سامانه سیتا

سامانه کارا

سامانه کارا

تبلیغات

تبلیغات