خلاصه آیتم

طرح توجیهی سافاری پارک ۱۰۰ هکتار طرح توجیهی سافاری پارک ۱۰۰ هکتار . طرح سافاری پارک از طرح های گردشگری پر سود میباشد که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است . در سافاری پارک ها گردشگران می توانند با خودروی شخصی و یا با خودروهای مخصوص حمل گردشگر به میان حیوانات وحشی و […]

طرح توجیهی سافاری پارک 50 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی سافاری پارک ۵۰ هکتار طرح توجیهی سافاری پارک ۵۰ هکتار . طرح سافاری پارک از طرح های گردشگری پر سود میباشد که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است . در سافاری پارک ها گردشگران می توانند با خودروی شخصی و یا با خودروهای مخصوص حمل گردشگر به میان حیوانات وحشی و […]

طرح توجیهی سافاری پارک 30 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی سافاری پارک ۳۰ هکتار طرح توجیهی سافاری پارک ۳۰ هکتار . طرح سافاری پارک از طرح های گردشگری پر سود میباشد که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است . در سافاری پارک ها گردشگران می توانند با خودروی شخصی و یا با خودروهای مخصوص حمل گردشگر به میان حیوانات وحشی و […]

طرح توجیهی سافاری پارک 10 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی سافاری پارک ۱۰ هکتار طرح توجیهی سافاری پارک ۱۰ هکتار . طرح سافاری پارک از طرح های گردشگری پر سود میباشد که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است . در سافاری پارک ها گردشگران می توانند با خودروی شخصی و یا با خودروهای مخصوص حمل گردشگر به میان حیوانات وحشی و […]