طرح توجیهی گلخانه گل های زینتی و آپارتمانی 2 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۲ هکتار طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۲ هکتار زمین مورد نیاز : ۲۶۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه گل های زینتی و آپارتمانی 1 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۱ هکتار طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۱ هکتار زمین مورد نیاز : ۱۱۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه گل های زینتی و آپارتمانی 8000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۸۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۸۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۱۰۵۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه گل های زینتی و آپارتمانی 7000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۷۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۷۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۹۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه گل های زینتی و آپارتمانی 6000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۶۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۶۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۸۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه گل های زینتی و آپارتمانی 5000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۵۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۵۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۷۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه گل های زینتی و آپارتمانی 4000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۴۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۴۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۵۵۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه گل های زینتی و آپارتمانی 3000 مترمربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۳۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه گل زینتی ۳۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۴۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی 2 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۲ هکتار طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۲ هکتار زمین مورد نیاز : ۲۶۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی 1 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۱ هکتار طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۱ هکتار زمین مورد نیاز : ۱۱۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی 6000 متر مربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۶۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۶۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۷۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی 3000 متر مربع

خلاصه آیتم

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۳۰۰۰ مترمربع طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی ۳۰۰۰ مترمربع زمین مورد نیاز : ۴۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی تولید ورمی کمپوست 500 تن در سال

خلاصه آیتم

طرح توجیهی ورمی کمپوست ۵۰۰ تن در سال طرح توجیهی ورمی کمپوست ۵۰۰ تن در سال زمین مورد نیاز : ۵۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی تولید ورمی کمپوست 200 تن در سال

خلاصه آیتم

طرح توجیهی ورمی کمپوست ۲۰۰ تن در سال طرح توجیهی ورمی کمپوست ۲۰۰ تن در سال زمین مورد نیاز : ۲۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی تولید ورمی کمپوست 100 تن در سال

خلاصه آیتم

طرح توجیهی ورمی کمپوست ۱۰۰ تن در سال طرح توجیهی ورمی کمپوست ۱۰۰ تن در سال زمین مورد نیاز : ۱۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول 20000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول ۲۰۰۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول ۲۰۰۰۰ قطعه ای زمین مورد نیاز : ۳۰۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول 15000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول ۱۵۰۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول ۱۵۰۰۰ قطعه ای زمین مورد نیاز : ۲۱۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی پرورش قرقاول 5000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش قرقاول ۵۰۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش قرقاول ۵۰۰۰ قطعه ای زمین مورد نیاز : ۸۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی پرورش شترمرغ 1000 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۰۰۰ قطعه ای زمین مورد نیاز : ۷۰۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی پرورش شترمرغ 500 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۵۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۵۰۰ قطعه ای زمین مورد نیاز : ۳۵۰۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی پرورش شترمرغ 300 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۳۰۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۳۰۰ قطعه ای زمین مورد نیاز : ۲۰۸۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]

طرح توجیهی پرورش شترمرغ 150 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۵۰ قطعه ای طرح توجیهی پرورش شترمرغ ۱۵۰ قطعه ای زمین مورد نیاز : ۱۰۴۰۰ متر مربع   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس […]


خلاصه آیتم

طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۱۵۰۰ تن در سال طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۱۵۰۰ تن در سال   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]


خلاصه آیتم

طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۱۰۰۰ تن در سال طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۱۰۰۰ تن در سال   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]


خلاصه آیتم

طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۵۰۰ تن در سال طرح توجیهی کارخانه پودر میوه ۵۰۰ تن در سال   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ […]

طرح توجیهی پرورش مرغ و خروس زینتی 1500 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی مرغ و خروس زینتی ۱۵۰۰ قطعه طرح توجیهی مرغ و خروس زینتی ۱۵۰۰ قطعه   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ مهندس محمد […]

طرح توجیهی پرورش مرغ و خروس زینتی 500 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی مرغ و خروس زینتی ۵۰۰ قطعه طرح توجیهی مرغ و خروس زینتی ۵۰۰ قطعه –    مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ مهندس […]

طرح توجیهی پرورش مرغ و خروس زینتی 100 قطعه ای

خلاصه آیتم

طرح توجیهی مرغ و خروس زینتی ۱۰۰ قطعه طرح توجیهی مرغ و خروس زینتی ۱۰۰ قطعه   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در صورت کافی نبودن اطلاعات ، قبل از سفارش ، طرح توجیهی با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید ۰۹۳۹۳۸۴۹۷۷۶ مهندس محمد […]

طرح توجیهی باغ پروانه ها 5 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ پروانه ها ۵ هکتار طرح توجیهی باغ پروانه ها ۵ هکتار . طرح باغ پروانه ها یکی از پر سود ترین و جدیدترین سرمایه گذاری های بخش کشاورزی و گردشگری در دنیاست .   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در […]

طرح توجیهی باغ پروانه ها 1 هکتار

خلاصه آیتم

طرح توجیهی باغ پروانه ها ۱ هکتار طرح توجیهی باغ پروانه ها ۱ هکتار . طرح باغ پروانه ها یکی از پر سود ترین و جدیدترین سرمایه گذاری های بخش کشاورزی و گردشگری در دنیاست .   مهم : لطفا قبل از سفارش ، متن این آگهی را با دقت مطالعه نمایید تذکر : در […]

تبلیغات

تبلیغات

تماس با پشتیبانی و پیگیری

تماس با پشتیبانی و پیگیری
09393849776

ارسال تیکت به پشتیبانی

تبلیغات

تبلیغات

همین الان سفارش دهید

دلیل اعتماد

logo-samandehi ستاد ساماندهی

نماد اعتماد

نماد اعتماد الکترونیکی

دانش فنی

logo-samandehi نظام مهندسی

استارت آپ

استارت آپ

سامانه سیتا

سامانه سیتا

سامانه کارا

سامانه کارا

تبلیغات

تبلیغات